انتخاب پایه بازار
بازارآخرین قیمت
تغییرات(24h)
حجم معاملات(24h)
تغییرات هفتگی
6,270,649 18.60% 1.39 میلیارد 29.21% معامله
63,734 6.24% 2.11 میلیارد 40.38% معامله
37,594 ‎−1.80% 1.13 میلیارد ‎−1.89% معامله
121,518 2.77% 1.38 میلیارد ‎−6.57% معامله
1,674 ‎−2.84% 883.64 میلیون ‎−5.67% معامله
57,361 0.03% 310.68 میلیون 1.72% معامله
40,660 0.12% 1.11 میلیارد ‎−3.98% معامله
495,963 ‎−1.11% 2.05 میلیارد 0.24% معامله
38,699 ‎−1.88% 1.12 میلیارد 3.93% معامله
35,626 11.18% 6.91 میلیارد 38.32% معامله
54,217 5.76% 1.45 میلیارد ‎−12.45% معامله
50,589 0.46% 2.30 میلیارد 8.94% معامله
225,955 ‎−1.01% 2.17 میلیارد 7.68% معامله
15,117 ‎−0.94% 503.21 میلیون ‎−3.82% معامله
1,953,341 ‎−1.10% 2.64 میلیارد ‎−10.85% معامله
364,797 ‎−0.76% 363.20 میلیون 1.04% معامله
5,987,340 0.50% 1.21 میلیارد ‎−2.51% معامله
0.0613561 ‎−1.34% 666.73 میلیون ‎−4.24% معامله
485,689 ‎−3.88% 4.56 میلیارد ‎−0.43% معامله
20,852 ‎−1.44% 4.66 میلیارد 16.72% معامله
95,585 26.99% 5.34 میلیارد 59.87% معامله
44,146 9.39% 7.38 میلیارد 75.40% معامله
588,110 ‎−2.01% 1.95 میلیارد 0.38% معامله
1,700,388 6.72% 4.61 میلیارد ‎−3.33% معامله
431,551 5.47% 7.91 میلیارد 35.71% معامله
45,504 ‎−2.12% 2.31 میلیارد 6.61% معامله
1,804 ‎−1.20% 802.77 میلیون ‎−1.32% معامله
554 ‎−1.60% 1.80 میلیارد 4.05% معامله
64,272 ‎−0.68% 554.42 میلیون 7.36% معامله
0.00004325 ‎−2.13% 759.00 میلیون ‎−3.85% معامله
0.07456 8.97% 4.85 میلیارد 8.98% معامله
0.00001249 6.03% 135.35 میلیون 6.73% معامله
33,934 ‎−1.10% 256.31 میلیون ‎−0.51% معامله
22,208 25.63% 215.55 میلیون 64.56% معامله
106,722 1.10% 701.44 میلیون ‎−5.96% معامله
2,103,598 0.05% 582.54 میلیون ‎−7.63% معامله
241,848 2.20% 200.12 میلیون 13.39% معامله
23,583 ‎−1.39% 384.62 میلیون ‎−0.20% معامله
27,943 ‎−4.83% 704.43 میلیون 9.15% معامله
0.656 ‎−0.49% 79.48 میلیون ‎−9.29% معامله
16.7 9.15% 5.70 میلیون 38.02% معامله
15,852 ‎−0.65% 274.81 میلیون 8.76% معامله
121,749 ‎−0.71% 673.20 میلیون ‎−3.76% معامله
7 ‎−1.41% 40.64 میلیون ‎−1.75% معامله
37,971 ‎−0.60% 377.41 میلیون ‎−6.42% معامله
211,171 3.65% 618.14 میلیون 10.31% معامله
114,963,860 ‎−0.20% 2.86 میلیارد 2.66% معامله
3.4 3.03% 7.40 میلیون ‎−2.86% معامله
540,847 0.19% 479.00 میلیون ‎−1.03% معامله
2,927,093 2.69% 556.81 میلیون 14.78% معامله
168,491 0.12% 131.02 میلیون 2.82% معامله
128,776 ‎−1.73% 1.51 میلیارد 3.98% معامله
137,831 ‎−0.23% 1.52 میلیارد 0.93% معامله
184,782 ‎−0.48% 1.53 میلیارد 2.88% معامله
150,411 ‎−0.58% 1.44 میلیارد 0.70% معامله
212,654 0.87% 749.51 میلیون 7.03% معامله
45 15.38% 152.10 میلیون 8.64% معامله
610,021 ‎−12.45% 1.09 میلیارد 41.42% معامله
1,504,176 1.14% 3.02 میلیارد 1.85% معامله
0.0057195 1.23% 41.08 میلیون 2.93% معامله
57,350 ‎−0.10% 316.42 میلیون 1.81% معامله
127,946 ‎−1.50% 352.95 میلیون 2.76% معامله
212,341 3.00% 167.43 میلیون 1.13% معامله
0.0251075 ‎−0.98% 731.69 میلیون ‎−1.00% معامله
52.73 6.37% 1.80 میلیون ‎−6.05% معامله
1.999 5.88% 7.92 میلیون 10.59% معامله
76,750 ‎−0.02% 686.19 میلیون ‎−0.92% معامله
1,041 ‎−2.07% 809.86 میلیون 13.78% معامله
605,427 0.36% 511.99 میلیون 2.87% معامله
84,360 ‎−1.81% 487.38 میلیون 9.08% معامله
197,166 ‎−10.14% 1.12 میلیارد 11.16% معامله
181,558 ‎−5.29% 4.00 میلیارد 15.85% معامله
116,305,800 ‎−1.73% 2.35 میلیارد ‎−2.67% معامله
34,311 ‎−3.46% 659.94 میلیون 14.39% معامله
1,061,209 0.59% 794.16 میلیون ‎−5.91% معامله
43,871 3.57% 1.11 میلیارد 10.43% معامله
16,995 8.82% 2.13 میلیارد 40.33% معامله
5,680,418 ‎−2.23% 633.93 میلیون 6.67% معامله
1,452 7.88% 2.16 میلیارد 13.42% معامله
13,873 ‎−0.06% 1.67 میلیارد 1.18% معامله
476,819,200 ‎−10.98% 6.99 میلیارد 8.82% معامله
442,914 ‎−0.11% 2.87 میلیارد 1.18% معامله
19,371 ‎−0.59% 714.62 میلیون 1.41% معامله
20,007 ‎−2.50% 678.95 میلیون 6.86% معامله
212 ‎−0.93% 50.60 میلیون ‎−1.62% معامله
55,703 ‎−3.38% 6.87 میلیارد 4.63% معامله
23,886 0.78% 2.14 میلیارد 2.72% معامله
0.0000165 1.16% 79.66 میلیون 1.59% معامله
5,341 ‎−1.18% 588.12 میلیون 4.77% معامله
101,640 1.65% 955.78 میلیون 5.14% معامله
7,319 2.97% 1.79 میلیارد 13.13% معامله
1,711 ‎−1.78% 377.15 میلیون 11.19% معامله
0.00006228 0.61% 38.06 میلیون ‎−0.10% معامله
0.00922075 ‎−1.13% 494.99 میلیون 1.16% معامله
29,529 ‎−0.66% 1.12 میلیارد 3.21% معامله
28,583 ‎−0.99% 435.78 میلیون 0.67% معامله
457,334 ‎−1.51% 672.19 میلیون ‎−1.27% معامله
0.5507 ‎−0.36% 548.99 میلیون ‎−0.02% معامله
5,850,000 1.13% 1.12 میلیارد ‎−6.52% معامله
63,614 ‎−0.24% 2.91 میلیارد 5.09% معامله
45,561 ‎−3.19% 3.41 میلیارد 3.70% معامله
6,664 ‎−0.85% 5.05 میلیارد 2.32% معامله
33,813 0.24% 1.58 میلیارد ‎−5.37% معامله
57,304 ‎−0.16% 78.40 میلیارد 1.79% معامله
7,891 ‎−0.16% 11.18 میلیارد 3.56% معامله
15,318,963 ‎−0.67% 1.15 میلیارد 1.22% معامله
21,962,369 0.54% 6.27 میلیارد 9.52% معامله
4,937 0.80% 2.10 میلیارد 4.41% معامله
31,255 0.45% 1.05 میلیارد ‎−0.61% معامله
4,010,427 0.50% 431.74 میلیون 0.92% معامله
173,913,499 2.35% 9.66 میلیارد 9.98% معامله
2,958,997,357 0.96% 3.45 میلیارد 1.55% معامله