انتخاب پایه بازار
بازارآخرین قیمت
تغییرات(24h)
حجم معاملات(24h)
تغییرات هفتگی
1,108.4 4.57% 21.47 میلیارد ‎−14.32% معامله
76,143 ‎−1.60% 938.69 میلیون ‎−3.86% معامله
145,203 ‎−3.55% 653.77 میلیون ‎−25.32% معامله
228,545 ‎−0.44% 555.79 میلیون ‎−22.38% معامله
28,354 ‎−4.20% 575.19 میلیون ‎−29.60% معامله
39,496 ‎−0.32% 672.69 میلیون ‎−32.49% معامله
42,912 2.65% 475.30 میلیون ‎−23.51% معامله
287,494 ‎−0.97% 58.25 میلیون ‎−20.00% معامله
3,565,825 0.71% 576.51 میلیون ‎−20.02% معامله
31,821 ‎−1.41% 551.78 میلیون ‎−12.15% معامله
177,025 ‎−1.94% 601.89 میلیون ‎−14.85% معامله
6,635 0.84% 1.29 میلیارد ‎−6.98% معامله
58,973 0.01% 184.66 میلیون 1.19% معامله
37,033 2.46% 5.94 میلیارد ‎−11.59% معامله
436,517 ‎−1.51% 625.66 میلیون ‎−18.24% معامله
45,015 ‎−4.03% 538.80 میلیون 12.21% معامله
15,922 ‎−0.17% 812.30 میلیون ‎−14.58% معامله
92,049 3.78% 247.56 میلیون ‎−14.58% معامله
48,945 ‎−4.13% 414.27 میلیون ‎−17.00% معامله
131,489 ‎−1.70% 330.32 میلیون ‎−17.87% معامله
11,663 0.94% 137.11 میلیون ‎−16.51% معامله
1,682,404 ‎−5.89% 5.04 میلیارد ‎−2.19% معامله
182,636 ‎−0.32% 122.40 میلیون ‎−10.42% معامله
4,898,662 ‎−1.56% 581.68 میلیون ‎−7.16% معامله
0.0595974 ‎−2.11% 556.60 میلیون ‎−11.99% معامله
229,709 2.61% 335.52 میلیون ‎−16.66% معامله
9,248 ‎−1.12% 543.22 میلیون ‎−23.15% معامله
119,164 ‎−0.20% 13.65 میلیون ‎−23.28% معامله
442,012 ‎−1.68% 399.88 میلیون ‎−12.44% معامله
1,690,625 51.15% 9.03 میلیارد 32.72% معامله
489,617 ‎−5.06% 1.38 میلیارد ‎−19.08% معامله
34,037 ‎−0.31% 77.77 میلیون ‎−17.77% معامله
754 ‎−11.92% 151.65 میلیون ‎−29.58% معامله
481 ‎−3.02% 299.88 میلیون ‎−24.35% معامله
41,385 ‎−1.82% 127.76 میلیون ‎−21.72% معامله
0.00004172 ‎−7.70% 2.00 میلیون ‎−7.06% معامله
0.71682 ‎−4.19% 2.03 میلیارد ‎−15.07% معامله
0.00002315 ‎−2.16% 235.71 میلیون ‎−26.37% معامله
34,780 ‎−2.48% 1.11 میلیارد ‎−19.07% معامله
9,350 ‎−3.75% 42.59 میلیون ‎−20.41% معامله
55,972 0.55% 1.54 میلیارد ‎−11.94% معامله
1,881,652 ‎−0.86% 714.30 میلیون ‎−10.65% معامله
212,175 ‎−2.65% 36.30 میلیون ‎−20.76% معامله
23,174 3.14% 250.80 میلیون 15.84% معامله
24,846 1.19% 104.61 میلیون ‎−14.30% معامله
1.5 ‎−7.83% 18.32 میلیون ‎−18.92% معامله
21.4 ‎−6.96% 166.98 میلیون 42.38% معامله
11,943 0.38% 117.12 میلیون ‎−23.90% معامله
467,611 3.91% 2.28 میلیارد 6.48% معامله
5.758 ‎−4.65% 43.33 میلیون ‎−17.90% معامله
31,247 ‎−1.80% 263.38 میلیون ‎−18.60% معامله
349,450 ‎−3.60% 520.46 میلیون ‎−19.02% معامله
136,231,139 ‎−0.01% 1.23 میلیارد ‎−0.93% معامله
6.1 0.00% 2.85 میلیون ‎−16.22% معامله
475,443 0.75% 228.88 میلیون ‎−10.69% معامله
2,020,772 2.87% 260.49 میلیون ‎−22.62% معامله
180,488 ‎−1.31% 82.88 میلیون ‎−14.86% معامله
124,410 1.31% 615.79 میلیون ‎−7.53% معامله
125,291 2.16% 559.75 میلیون ‎−8.29% معامله
156,207 2.56% 654.58 میلیون ‎−11.40% معامله
135,677 1.56% 620.06 میلیون ‎−9.64% معامله
200,081 4.54% 233.02 میلیون ‎−8.61% معامله
27 0.00% 2.68 میلیون ‎−19.40% معامله
634,909 9.34% 116.29 میلیون 1.64% معامله
1,500,842 ‎−0.64% 5.51 میلیارد ‎−11.42% معامله
0.0061197 3.72% 71.04 میلیون ‎−7.71% معامله
59,017 0.06% 128.92 میلیون 1.15% معامله
96,989 0.39% 128.32 میلیون ‎−13.10% معامله
120,807 ‎−1.10% 156.39 میلیون ‎−17.12% معامله
0.02569 0.63% 794.86 میلیون ‎−3.61% معامله
34 ‎−0.82% 172.22 میلیون ‎−20.44% معامله
12.538 ‎−3.05% 2.33 میلیارد ‎−31.56% معامله
65,722 0.48% 93.37 میلیون ‎−15.05% معامله
901 ‎−0.66% 178.45 میلیون ‎−23.23% معامله
616,858 ‎−0.60% 198.38 میلیون 1.83% معامله
88,247 1.37% 278.24 میلیون ‎−27.39% معامله
96,563 ‎−2.15% 152.98 میلیون ‎−23.33% معامله
147,962 ‎−0.12% 263.28 میلیون ‎−16.14% معامله
134,226,873 0.20% 723.52 میلیون ‎−11.56% معامله
17,154 3.86% 386.88 میلیون ‎−36.01% معامله
906,046 ‎−0.59% 510.63 میلیون ‎−11.00% معامله
23,225 ‎−3.25% 736.88 میلیون ‎−12.34% معامله
14,625 ‎−2.02% 458.72 میلیون ‎−15.02% معامله
5,050,333 ‎−1.53% 122.84 میلیون ‎−16.10% معامله
1,177 ‎−0.08% 629.17 میلیون ‎−19.18% معامله
11,119 11.46% 1.20 میلیارد 0.06% معامله
371,410,468 0.43% 285.71 میلیون ‎−9.00% معامله
379,116 ‎−0.93% 4.25 میلیارد ‎−9.04% معامله
17,443 ‎−2.20% 676.41 میلیون ‎−22.40% معامله
13,452 ‎−0.82% 261.83 میلیون ‎−22.75% معامله
224.1 ‎−1.02% 214.07 میلیون ‎−17.28% معامله
35,999 ‎−3.06% 6.36 میلیارد ‎−13.73% معامله
38,276 0.01% 571.61 میلیون ‎−18.77% معامله
0.00002769 ‎−0.11% 186.98 میلیون ‎−23.28% معامله
6,024 0.07% 71.80 میلیون ‎−10.07% معامله
64,307 0.50% 181.92 میلیون ‎−16.72% معامله
6,996 0.79% 1.32 میلیارد ‎−14.01% معامله
2,088 ‎−1.69% 8.23 میلیون ‎−20.47% معامله
0.0001011 ‎−4.62% 71.43 میلیون ‎−12.84% معامله
0.01101933 ‎−1.60% 218.50 میلیون ‎−3.87% معامله
23,430 ‎−0.84% 189.27 میلیون ‎−14.55% معامله
23,601 ‎−0.46% 103.50 میلیون ‎−13.86% معامله
413,211 ‎−0.97% 371.18 میلیون ‎−15.39% معامله
1.2809 0.21% 484.95 میلیون ‎−13.38% معامله
8,747,666 ‎−2.35% 4.82 میلیارد ‎−13.00% معامله
49,694 1.29% 648.46 میلیون ‎−9.03% معامله
40,190 ‎−1.07% 279.06 میلیون ‎−12.87% معامله
5,818 ‎−0.46% 3.47 میلیارد ‎−5.53% معامله
24,941 ‎−2.23% 243.98 میلیون ‎−7.90% معامله
58,949 ‎−0.04% 79.99 میلیارد 1.15% معامله
6,842 0.03% 4.73 میلیارد 2.87% معامله
25,859,497 ‎−1.88% 557.69 میلیون ‎−13.39% معامله
35,862,200 0.47% 2.40 میلیارد ‎−12.14% معامله
8,436 ‎−0.71% 617.71 میلیون ‎−10.14% معامله
28,258 ‎−1.12% 1.72 میلیارد ‎−7.76% معامله
4,682,319 1.53% 514.35 میلیون ‎−4.27% معامله
207,586,546 0.94% 1.92 میلیارد ‎−6.61% معامله
3,957,598,200 ‎−0.50% 9.38 میلیارد ‎−4.80% معامله