انتخاب پایه بازار
بازارآخرین قیمت
تغییرات(24h)
حجم معاملات(24h)
تغییرات هفتگی
5,318,302 8.52% 1.15 میلیارد 3.68% معامله
62,813 ‎−2.94% 1.42 میلیارد 62.95% معامله
37,221 ‎−1.13% 1.15 میلیارد 7.69% معامله
117,307 ‎−4.87% 75.58 میلیون ‎−4.07% معامله
1,654 0.24% 383.61 میلیون ‎−1.22% معامله
57,374 0.66% 342.80 میلیون 2.48% معامله
40,304 ‎−2.51% 147.93 میلیون 0.21% معامله
487,685 ‎−2.25% 1.50 میلیارد 6.19% معامله
37,517 ‎−0.07% 184.52 میلیون 3.44% معامله
30,867 2.85% 2.76 میلیارد 7.35% معامله
51,437 ‎−4.75% 146.30 میلیون ‎−13.53% معامله
48,837 2.50% 498.25 میلیون 26.55% معامله
197,663 ‎−2.36% 219.23 میلیون ‎−4.15% معامله
15,095 ‎−1.89% 350.09 میلیون ‎−0.85% معامله
1,962,335 ‎−0.82% 1.49 میلیارد 1.09% معامله
376,029 ‎−1.24% 223.79 میلیون 9.09% معامله
5,893,234 ‎−1.82% 1.39 میلیارد ‎−5.03% معامله
0.0623196 ‎−0.13% 659.39 میلیون 6.33% معامله
465,820 ‎−2.95% 784.27 میلیون ‎−8.03% معامله
19,507 4.35% 874.52 میلیون 11.07% معامله
82,964 6.46% 1.98 میلیارد 109.70% معامله
40,282 ‎−1.78% 6.83 میلیارد 104.51% معامله
562,550 ‎−1.15% 1.05 میلیارد ‎−2.35% معامله
1,587,171 ‎−0.39% 2.71 میلیارد ‎−10.91% معامله
440,499 4.15% 1.32 میلیارد 46.57% معامله
44,251 ‎−0.21% 866.62 میلیون 3.33% معامله
1,770 ‎−4.53% 400.82 میلیون ‎−0.39% معامله
535 4.70% 878.07 میلیون 6.16% معامله
58,464 0.10% 289.41 میلیون 3.09% معامله
0.00004634 ‎−3.86% 166.27 میلیون 1.38% معامله
0.06902 4.66% 1.63 میلیارد 1.45% معامله
0.00001176 ‎−5.39% 39.96 میلیون 19.52% معامله
34,596 ‎−1.75% 195.38 میلیون 4.12% معامله
17,469 10.57% 22.46 میلیون 37.03% معامله
102,047 ‎−5.15% 397.03 میلیون ‎−10.64% معامله
2,096,065 ‎−2.40% 565.28 میلیون ‎−8.57% معامله
221,848 4.26% 163.22 میلیون 13.54% معامله
22,008 ‎−1.00% 395.37 میلیون ‎−8.74% معامله
25,304 ‎−0.62% 576.08 میلیون ‎−0.36% معامله
0.6565 1.00% 724.14 میلیون ‎−13.37% معامله
16.6 ‎−1.78% 1.98 میلیون 49.34% معامله
14,573 ‎−0.01% 360.44 میلیون 3.37% معامله
120,242 ‎−0.57% 640.99 میلیون ‎−3.45% معامله
7 ‎−1.41% 61.47 میلیون ‎−7.24% معامله
38,076 ‎−0.86% 471.80 میلیون ‎−5.89% معامله
185,323 ‎−0.64% 567.59 میلیون ‎−0.95% معامله
114,536,468 0.12% 2.97 میلیارد 3.05% معامله
3.4 ‎−2.86% 5.38 میلیون 0.00% معامله
526,918 ‎−0.38% 574.61 میلیون ‎−6.23% معامله
2,628,877 ‎−1.84% 609.26 میلیون 4.50% معامله
165,849 ‎−2.42% 121.52 میلیون 2.40% معامله
127,704 ‎−0.74% 1.76 میلیارد 6.68% معامله
135,437 0.39% 1.75 میلیارد 1.38% معامله
181,481 ‎−0.70% 1.76 میلیارد 2.74% معامله
150,226 1.34% 1.86 میلیارد 3.77% معامله
206,195 1.86% 766.82 میلیون 7.22% معامله
39 ‎−9.30% 31.53 میلیون ‎−2.50% معامله
409,773 ‎−3.63% 479.83 میلیون ‎−3.02% معامله
1,469,291 ‎−1.58% 3.63 میلیارد ‎−2.65% معامله
0.0062014 ‎−4.59% 75.97 میلیون 33.03% معامله
57,396 0.67% 345.54 میلیون 2.83% معامله
127,485 ‎−0.01% 403.44 میلیون 6.74% معامله
208,238 ‎−3.52% 184.60 میلیون ‎−1.77% معامله
0.0256273 ‎−0.42% 638.73 میلیون 2.11% معامله
55.3 ‎−6.27% 851.89 هزار ‎−2.54% معامله
1.94 2.11% 10.91 میلیون 9.25% معامله
71,620 ‎−3.33% 660.35 میلیون 5.35% معامله
952 ‎−1.24% 664.07 میلیون 8.70% معامله
624,285 7.09% 542.89 میلیون 7.18% معامله
80,620 2.47% 615.91 میلیون 11.81% معامله
166,994 ‎−2.49% 815.14 میلیون ‎−5.99% معامله
166,867 3.92% 683.03 میلیون 6.77% معامله
115,076,975 ‎−1.32% 2.70 میلیارد ‎−1.76% معامله
31,991 1.91% 500.95 میلیون 4.19% معامله
1,033,622 ‎−4.22% 757.26 میلیون ‎−7.58% معامله
40,252 0.89% 738.17 میلیون 3.44% معامله
15,680 ‎−3.13% 1.50 میلیارد 49.81% معامله
5,257,753 ‎−0.77% 407.22 میلیون 0.64% معامله
1,268 ‎−3.13% 1.98 میلیارد 7.19% معامله
13,198 ‎−0.88% 1.04 میلیارد 11.22% معامله
425,939,610 ‎−0.96% 829.89 میلیون ‎−2.64% معامله
423,793 ‎−1.30% 4.16 میلیارد ‎−2.15% معامله
18,820 ‎−2.03% 812.85 میلیون ‎−0.93% معامله
19,134 2.08% 618.99 میلیون 3.88% معامله
213 ‎−3.18% 5.14 میلیون ‎−2.07% معامله
56,623 3.02% 11.77 میلیارد 9.83% معامله
22,890 ‎−2.33% 673.18 میلیون ‎−1.44% معامله
0.00001607 ‎−3.19% 3.15 میلیون ‎−0.37% معامله
5,256 1.98% 346.38 میلیون 3.21% معامله
95,478 ‎−2.21% 1.07 میلیارد 5.10% معامله
7,346 5.09% 2.03 میلیارد 20.23% معامله
1,654 4.62% 448.18 میلیون 9.36% معامله
0.00006077 ‎−0.30% 39.32 میلیون ‎−3.20% معامله
0.00915146 0.90% 545.25 میلیون ‎−1.31% معامله
28,487 0.48% 399.12 میلیون 3.21% معامله
27,787 0.56% 305.65 میلیون ‎−0.32% معامله
447,419 0.43% 635.00 میلیون ‎−0.31% معامله
0.5464 ‎−0.46% 273.12 میلیون ‎−1.29% معامله
5,862,500 ‎−2.29% 257.46 میلیون ‎−6.30% معامله
63,077 ‎−1.49% 3.30 میلیارد 5.15% معامله
44,366 0.83% 908.08 میلیون 2.93% معامله
6,600 ‎−0.39% 6.04 میلیارد 1.47% معامله
33,655 ‎−1.84% 681.18 میلیون 0.52% معامله
57,382 0.67% 81.76 میلیارد 2.49% معامله
7,947 ‎−0.04% 13.17 میلیارد 8.06% معامله
15,005,878 ‎−0.23% 1.15 میلیارد 0.29% معامله
21,743,328 ‎−0.05% 7.35 میلیارد 9.59% معامله
4,816 ‎−0.60% 2.01 میلیارد 0.55% معامله
31,001 ‎−0.29% 1.84 میلیارد ‎−2.05% معامله
3,930,084 0.06% 1.36 میلیارد 0.37% معامله
168,543,287 ‎−1.11% 6.63 میلیارد 6.98% معامله
2,922,789,100 ‎−1.00% 3.88 میلیارد 1.11% معامله