انتخاب پایه بازار
بازارآخرین قیمت
تغییرات(24h)
حجم معاملات(24h)
تغییرات هفتگی
18,582 ‎−6.63% 513.28 میلیون 6.59% معامله
9,010 ‎−2.19% 428.70 میلیون ‎−1.44% معامله
362,942 ‎−0.27% 563.43 میلیون 7.12% معامله
1,034,388 ‎−5.17% 795.75 میلیون ‎−8.31% معامله
79,624 ‎−0.72% 356.32 میلیون 1.49% معامله
31,037 ‎−0.60% 352.88 میلیون ‎−1.97% معامله
1,608 ‎−0.12% 1.26 میلیارد ‎−4.46% معامله
594 9.39% 15.14 میلیارد 8.31% معامله
42,661 0.35% 215.55 میلیون 10.90% معامله
0.0000442 ‎−3.28% 532.65 میلیون ‎−8.48% معامله
0.03059 ‎−2.27% 604.44 میلیون ‎−11.33% معامله
0.00000297 ‎−3.57% 164.95 میلیون 19.52% معامله
9,543 ‎−4.16% 194.89 میلیون ‎−12.74% معامله
1,993 ‎−2.73% 177.25 میلیون ‎−10.03% معامله
41,318 ‎−2.42% 536.81 میلیون 1.31% معامله
443,665 ‎−1.29% 601.13 میلیون ‎−6.28% معامله
149,326 6.54% 592.55 میلیون 13.09% معامله
5,638 ‎−8.67% 241.48 میلیون 14.89% معامله
13,127 4.81% 385.10 میلیون 8.57% معامله
0.0099 ‎−1.98% 370.91 میلیون ‎−7.51% معامله
8 33.33% 497.26 هزار 0.00% معامله
8,727 ‎−1.42% 111.04 میلیون ‎−2.65% معامله
119,640 ‎−0.50% 283.67 میلیون 21.99% معامله
2.9 0.00% 2.29 میلیارد 0.00% معامله
19,467 ‎−0.13% 182.21 میلیون ‎−2.35% معامله
56,181 1.04% 184.38 میلیون 0.08% معامله
95,387,768 ‎−0.55% 689.82 میلیون ‎−0.01% معامله
5 25.00% 199.47 هزار 11.11% معامله
253,364 ‎−1.58% 213.37 میلیون ‎−3.03% معامله
1,743,935 ‎−2.92% 252.20 میلیون 9.00% معامله
68,241 5.56% 242.62 میلیون 3.74% معامله
89,351 ‎−1.35% 593.35 میلیون ‎−4.14% معامله
99,628 ‎−2.43% 610.81 میلیون ‎−2.08% معامله
143,181 ‎−1.59% 593.98 میلیون ‎−3.09% معامله
113,999 ‎−1.80% 595.43 میلیون ‎−3.66% معامله
151,640 ‎−0.78% 240.20 میلیون ‎−2.30% معامله
26 0.00% 28.42 میلیون ‎−3.92% معامله
211,621 ‎−3.37% 199.11 میلیون ‎−2.43% معامله
759,714 ‎−2.33% 1.61 میلیارد ‎−1.41% معامله
0.0028437 ‎−1.83% 506.26 میلیون ‎−11.25% معامله
49,890 0.33% 272.85 میلیون ‎−1.01% معامله
49,888 0.35% 150.40 میلیون ‎−0.99% معامله
88,045 ‎−1.71% 157.92 میلیون ‎−3.66% معامله
65,054 ‎−6.08% 227.46 میلیون ‎−4.75% معامله
0.01573 0.38% 569.84 میلیون 1.98% معامله
14.998 24.81% 41.92 میلیون 14.03% معامله
0.772 ‎−2.28% 582.46 میلیون ‎−4.14% معامله
39,337 ‎−1.36% 232.33 میلیون ‎−1.72% معامله
499 ‎−0.80% 352.68 میلیون 0.10% معامله
226,310 1.34% 186.31 میلیون 6.63% معامله
38,065 ‎−2.01% 209.46 میلیون 0.41% معامله
98,853 ‎−1.61% 272.45 میلیون 0.38% معامله
57,374 ‎−2.08% 378.42 میلیون ‎−2.41% معامله
65,552,750 ‎−1.79% 955.31 میلیون 11.98% معامله
22,191 1.03% 169.66 میلیون 4.40% معامله
335,660 ‎−2.58% 388.63 میلیون 8.83% معامله
22,001 ‎−2.35% 307.59 میلیون 0.07% معامله
4,390 ‎−2.70% 549.99 میلیون 4.74% معامله
3,160,490 ‎−1.89% 150.10 میلیون 14.68% معامله
570 ‎−2.06% 811.95 میلیون ‎−0.78% معامله
7,473 ‎−1.99% 815.54 میلیون 0.44% معامله
257,373,884 ‎−3.13% 548.39 میلیون ‎−4.64% معامله
200,945 ‎−2.51% 1.65 میلیارد ‎−1.65% معامله
11,549 ‎−2.03% 294.97 میلیون ‎−2.67% معامله
68 ‎−2.86% 1.59 میلیارد ‎−2.84% معامله
26,190 ‎−3.35% 1.74 میلیارد ‎−0.61% معامله
9,389 ‎−2.80% 3.84 میلیارد ‎−3.42% معامله
0.00000903 ‎−6.42% 346.81 میلیون ‎−13.44% معامله
2,546 ‎−0.20% 179.50 میلیون ‎−0.95% معامله
55,230 ‎−1.02% 377.41 میلیون ‎−3.95% معامله
2,906 ‎−1.89% 425.27 میلیون 0.31% معامله
647 ‎−6.91% 255.34 میلیون ‎−10.50% معامله
0.00004994 ‎−3.24% 322.04 میلیون ‎−2.63% معامله
0.00647572 ‎−2.84% 219.53 میلیون ‎−2.19% معامله
14,685 ‎−1.67% 162.73 میلیون ‎−2.38% معامله
14,691 ‎−1.22% 138.85 میلیون 0.52% معامله
220,509 ‎−2.37% 573.22 میلیون ‎−6.92% معامله
0.3621 ‎−1.87% 1.70 میلیارد ‎−2.67% معامله
979,569 ‎−2.85% 1.40 میلیارد 2.39% معامله
32,927 ‎−2.07% 1.14 میلیارد 0.11% معامله
28,592 ‎−0.89% 415.22 میلیون 0.00% معامله
5,672 ‎−3.68% 3.91 میلیارد ‎−6.01% معامله
12,373 ‎−2.87% 300.46 میلیون ‎−1.91% معامله
49,890 0.32% 40.98 میلیارد ‎−1.02% معامله
4,160 ‎−1.28% 4.88 میلیارد ‎−0.93% معامله
10,347,186 ‎−4.35% 481.21 میلیون ‎−1.58% معامله
10,511,612 ‎−2.16% 2.84 میلیارد ‎−1.77% معامله
3,067 ‎−1.45% 485.42 میلیون ‎−1.79% معامله
25,414 ‎−1.96% 2.15 میلیارد 2.85% معامله
3,221,832 ‎−0.47% 581.62 میلیون 1.46% معامله
79,225,608 ‎−2.52% 1.96 میلیارد ‎−3.77% معامله
1,329,331,000 ‎−1.69% 2.15 میلیارد ‎−1.50% معامله