انتخاب پایه بازار
بازارآخرین قیمت
تغییرات(24h)
حجم معاملات(24h)
تغییرات هفتگی
375,718 2.20% 449.03 میلیون 8.64% معامله
49,163 2.70% 894.17 میلیون 21.61% معامله
104,916 ‎−0.75% 244.63 میلیون ‎−3.79% معامله
58,041 ‎−0.19% 178.50 میلیون 5.77% معامله
283,764 2.02% 210.17 میلیون 0.18% معامله
69,565 0.84% 246.95 میلیون 6.01% معامله
837,536 1.03% 2.11 میلیارد 10.97% معامله
72,456 3.48% 236.07 میلیون 15.97% معامله
28,285 1.54% 3.64 میلیارد 11.09% معامله
1,202,936 3.89% 3.44 میلیارد 24.11% معامله
30,270 1.72% 459.53 میلیون 7.29% معامله
13,468 2.00% 223.15 میلیون 10.46% معامله
4,505 0.72% 4.49 میلیارد 6.90% معامله
12,271,653 3.19% 820.84 میلیون 19.79% معامله
26,214 0.10% 1.63 میلیارد 6.34% معامله
3,397,179 0.19% 508.39 میلیون 6.24% معامله
86,774,348 2.14% 3.58 میلیارد 10.86% معامله
1,418,457,734 3.93% 2.80 میلیارد 9.11% معامله