انتخاب پایه بازار
بازارآخرین قیمت
تغییرات(24h)
حجم معاملات(24h)
تغییرات هفتگی
560 ‎−0.53% 7.43 میلیارد 3.71% معامله
13,881 0.93% 224.21 میلیون 7.89% معامله
9,482 1.08% 108.42 میلیون 10.57% معامله
2,066,147 ‎−3.81% 238.96 میلیون 21.73% معامله
233,326 1.37% 169.79 میلیون 10.67% معامله
40,061 1.13% 439.88 میلیون 5.35% معامله
105,608 5.29% 253.81 میلیون 11.07% معامله
60,862 2.62% 404.43 میلیون 6.94% معامله
26,267 ‎−0.31% 194.02 میلیون 1.86% معامله
5,739 0.28% 2.83 میلیارد 3.26% معامله