انتخاب پایه بازار
بازارآخرین قیمت
تغییرات(24h)
حجم معاملات(24h)
تغییرات هفتگی
91,429 0.47% 614.15 میلیون 4.50% معامله
99,338 0.46% 590.32 میلیون 1.40% معامله
144,263 0.16% 604.85 میلیون 1.72% معامله
112,408 ‎−0.02% 598.85 میلیون 0.91% معامله
152,180 0.43% 220.43 میلیون 1.32% معامله
89,505 1.19% 170.46 میلیون 3.48% معامله
3,188 ‎−0.31% 477.30 میلیون 11.24% معامله