انتخاب پایه بازار
بازارآخرین قیمت
تغییرات(24h)
حجم معاملات(24h)
تغییرات هفتگی
0.00004606 2.15% 758.97 میلیون 6.23% معامله
0.0413 2.46% 1.16 میلیارد 20.09% معامله
0.0108 2.86% 271.01 میلیون 4.88% معامله
28 16.67% 20.27 میلیون 16.67% معامله
0.0029567 1.68% 473.07 میلیون 4.73% معامله
12.02 ‎−10.80% 2.23 میلیون ‎−3.85% معامله
1.006 8.29% 576.94 میلیون 28.25% معامله
0.0000098 1.45% 320.78 میلیون 9.44% معامله
0.00005168 4.15% 291.16 میلیون 8.41% معامله
0.00690344 3.27% 217.67 میلیون 9.39% معامله
0.3775 0.83% 1.67 میلیارد 4.70% معامله
3,200 1.46% 508.98 میلیون 6.01% معامله