انتخاب پایه بازار
بازارآخرین قیمت
تغییرات(24h)
حجم معاملات(24h)
تغییرات هفتگی
92,816,880 ‎−1.32% 650.60 میلیون ‎−2.94% معامله
50,285 0.07% 220.60 میلیون 0.98% معامله
50,209 ‎−0.24% 119.59 میلیون 0.57% معامله
50,285 ‎−0.03% 40.75 میلیارد 0.70% معامله