انتخاب پایه بازار
بازارآخرین قیمت
تغییرات(24h)
حجم معاملات(24h)
تغییرات هفتگی
531 0.57% 283.17 میلیون 7.37% معامله
38,213 1.02% 187.13 میلیون 2.17% معامله
12,064 ‎−0.98% 308.15 میلیون 5.64% معامله
74 1.37% 1.52 میلیارد 8.03% معامله
62,534 0.33% 772.38 میلیون 12.99% معامله
778 4.85% 372.35 میلیون 16.17% معامله
16,122 1.02% 212.37 میلیون 9.41% معامله
16,169 1.37% 136.15 میلیون 10.38% معامله
237,062 0.41% 612.26 میلیون 3.61% معامله