انتخاب پایه بازار
بازارآخرین قیمت
تغییرات(24h)
حجم معاملات(24h)
تغییرات هفتگی
7 ‎−12.50% 1.51 میلیون ‎−12.50% معامله
236,291 1.42% 197.62 میلیون 6.30% معامله
2,591 0.66% 274.31 میلیون 3.81% معامله
11,025,485 1.79% 2.86 میلیارد 6.20% معامله