انتخاب پایه بازار
NamePrice
تغییرات(24h)
حجم معاملات(24h)
7d Change
22,622 1.03% 435.69Million 9.57% معامله
336,463 3.24% 814.76Million 10.63% معامله
35,920 -1.23% 346.35Million -0.63% معامله
15,347 1.10% 2.15Billion 13.07% معامله
21,853 -6.29% 414.98Million 20.62% معامله
25,581 -7.70% 461.44Million 1.44% معامله
186,732 -3.24% 720.77Million 11.63% معامله
13,479 -2.93% 910.75Million -8.60% معامله
828,830 -6.39% 1.82Billion -3.62% معامله
195,139 1.81% 907.97Million 5.29% معامله
5,057,953 -0.42% 843.90Million 0.49% معامله
0.024835 1.41% 787.68Million 6.46% معامله
441,000 12.03% 1.54Billion 18.17% معامله
13,455 2.02% 1.86Billion 12.61% معامله
25,190 -4.58% 1.91Billion 13.15% معامله
15,403 -3.67% 751.96Million 0.34% معامله
482,350 0.83% 936.46Million 3.91% معامله
1,556,799 5.53% 5.64Billion 14.23% معامله
188,324 2.99% 3.12Billion 17.51% معامله
40,159 -0.14% 935.34Million 4.55% معامله
1,826 1.95% 13.75Billion 7.91% معامله
522 -0.76% 13.26Billion -1.51% معامله
52,243 -0.83% 190.37Million 4.98% معامله
0.00003102 8.73% 60.52Million -6.15% معامله
0.06365 6.22% 7.73Billion 19.29% معامله
0.00000814 -0.73% 147.33Million 9.20% معامله
14,229 -5.29% 78.77Million 17.10% معامله
6,909 6.54% 2.02Million 15.40% معامله
54,717 -0.38% 1.61Billion 7.46% معامله
1,096,010 -1.12% 620.08Million 6.22% معامله
171,310 1.88% 589.29Million 4.25% معامله
8,532 1.13% 289.74Million 7.50% معامله
18,520 3.86% 337.65Million 5.29% معامله
0.29 23.25% 537.56Million 54.83% معامله
10.5 -3.67% 5.29Million -2.27% معامله
11,430 1.27% 221.22Million 5.55% معامله
119,719 -2.04% 344.46Million -2.26% معامله
12.6 32.63% 850.22Million 108.26% معامله
52,329 19.05% 568.67Million 19.55% معامله
109,369 9.61% 303.82Million 22.44% معامله
103,503,872 -0.02% 1.15Billion 1.78% معامله
3.6 5.88% 18.55Million 1.47% معامله
369,288 0.43% 358.27Million 4.42% معامله
2,653,278 2.55% 360.27Million 5.78% معامله
145,566 -4.83% 656.24Million -3.25% معامله
97,342 -1.69% 948.96Million 2.32% معامله
127,212 -2.45% 935.01Million 3.82% معامله
147,090 -1.02% 889.29Million 3.38% معامله
117,649 -1.10% 953.34Million 3.78% معامله
160,593 -1.59% 360.30Million 3.10% معامله
40 11.11% 14.78Million 23.53% معامله
307,312 -0.01% 382.77Million -2.38% معامله
997,442 0.84% 2.97Billion 6.09% معامله
0.0036655 9.46% 116.75Million 12.66% معامله
50,496 -0.24% 209.49Million -0.92% معامله
95,979 3.49% 547.71Million 6.67% معامله
91,053 5.19% 357.52Million 4.24% معامله
0.01656 -0.77% 973.93Million 2.87% معامله
11 2.90% 3.03Million 5.70% معامله
1.789 6.55% 833.05Million 12.86% معامله
59,743 -2.97% 702.03Million 3.49% معامله
762 -1.93% 440.02Million 0.53% معامله
417,816 2.05% 300.71Million 7.24% معامله
59,522 2.92% 429.93Million -0.74% معامله
160,508 -4.87% 1.01Billion 0.16% معامله
121,134 3.96% 180.82Million 5.86% معامله
74,438,474 -2.83% 1.76Billion -1.80% معامله
29,989 0.40% 264.36Million 5.12% معامله
792,765 -0.89% 474.42Million 9.30% معامله
33,430 2.51% 658.21Million 5.03% معامله
7,450 -0.61% 523.72Million -1.30% معامله
5,022,077 -3.13% 324.23Million 3.89% معامله
811 5.32% 1.33Billion 9.30% معامله
11,611 20.52% 3.21Billion 24.35% معامله
434,234,470 0.99% 2.15Billion 2.86% معامله
280,840 1.68% 3.61Billion 7.53% معامله
14,091 1.24% 488.57Million 4.64% معامله
123 3.36% 11.98Million 3.67% معامله
40,302 -0.80% 4.44Billion 6.72% معامله
15,396 -3.42% 6.54Billion 2.05% معامله
0.00001382 8.31% 19.54Million 7.97% معامله
4,851 4.59% 740.66Million 3.16% معامله
79,709 -0.92% 965.45Million -2.75% معامله
3,868 -0.44% 829.14Million 4.31% معامله
1,364 2.63% 339.85Million -0.07% معامله
0.0000631 2.45% 116.10Million 8.29% معامله
0.00861632 2.89% 328.56Million 4.97% معامله
21,565 0.73% 1.13Billion 4.63% معامله
22,647 -0.10% 243.26Million 1.70% معامله
335,420 0.04% 1.26Billion -1.87% معامله
0.4499 5.66% 6.23Billion 7.66% معامله
3,045,900 -4.39% 734.91Million 9.69% معامله
43,594 2.36% 1.72Billion 5.12% معامله
35,673 1.95% 666.95Million 4.01% معامله
6,151 0.20% 5.45Billion 4.18% معامله
20,322 3.08% 623.68Million 5.52% معامله
50,501 -0.28% 73.74Billion -0.88% معامله
5,200 -0.06% 7.10Billion -2.11% معامله
12,396,170 7.82% 3.42Billion 7.97% معامله
11,566,088 0.61% 4.63Billion 0.36% معامله
4,409 3.62% 1.66Billion 10.45% معامله
31,335 -0.34% 2.92Billion 2.50% معامله
3,678,451 1.15% 780.16Million 6.34% معامله
113,177,886 3.83% 3.86Billion 9.89% معامله
2,110,497,252 5.15% 4.75Billion 12.21% معامله