انتخاب پایه بازار
NamePrice
تغییرات(24h)
حجم معاملات(24h)
7d Change
22,817 2.28% 344.94Million 9.04% معامله
329,487 2.13% 106.13Million 8.65% معامله
36,089 -1.01% 93.88Million -0.50% معامله
15,274 1.77% 2.16Billion 12.31% معامله
21,719 -3.02% 424.86Million 20.52% معامله
25,581 -6.32% 248.60Million 2.45% معامله
187,115 -2.71% 312.13Million 10.67% معامله
13,581 -3.39% 214.89Million -9.13% معامله
832,662 -6.46% 328.52Million -3.64% معامله
194,439 0.07% 865.41Million 3.66% معامله
5,076,224 0.15% 846.83Million 0.49% معامله
0.0250218 2.56% 804.34Million 6.40% معامله
447,127 13.46% 938.38Million 21.38% معامله
13,277 0.50% 445.99Million 10.08% معامله
25,113 -6.41% 1.07Billion 12.26% معامله
15,515 -2.91% 411.68Million 1.44% معامله
479,769 0.59% 514.17Million 0.58% معامله
1,552,698 5.15% 5.16Billion 13.03% معامله
194,772 7.47% 1.56Billion 18.65% معامله
40,378 -0.40% 414.78Million 4.29% معامله
1,791 0.17% 12.72Billion 6.95% معامله
524 -0.57% 11.96Billion -1.42% معامله
52,528 -2.00% 171.20Million 6.90% معامله
0.000029 1.65% 55.88Million -9.96% معامله
0.06564 10.49% 5.40Billion 19.12% معامله
0.00000814 4.49% 139.49Million 9.20% معامله
14,434 -2.49% 91.80Million 22.32% معامله
6,335 -3.77% 1.82Million 7.59% معامله
55,072 0.04% 701.46Million 7.15% معامله
1,112,073 -1.86% 198.73Million 11.75% معامله
173,574 3.33% 601.34Million 3.91% معامله
8,330 -0.70% 277.23Million 4.33% معامله
18,383 3.47% 325.32Million 3.81% معامله
0.2751 14.43% 534.21Million 49.73% معامله
10.6 1.92% 4.35Million -2.73% معامله
11,468 1.83% 225.56Million 5.69% معامله
121,392 -0.19% 323.27Million -1.22% معامله
13 30.00% 773.45Million 109.84% معامله
53,027 25.67% 471.47Million 22.54% معامله
105,841 6.31% 296.40Million 17.80% معامله
103,792,906 0.33% 1.17Billion 1.96% معامله
3.3 -5.71% 21.71Million -13.16% معامله
368,047 0.12% 348.28Million 2.51% معامله
2,649,516 2.21% 314.80Million 5.39% معامله
148,136 -5.44% 695.92Million 2.91% معامله
98,263 -0.12% 964.84Million 2.46% معامله
128,423 -0.71% 955.28Million 3.79% معامله
147,065 -1.05% 929.11Million 2.54% معامله
117,723 -0.68% 986.30Million 2.85% معامله
161,438 -1.18% 360.93Million 3.39% معامله
42 13.51% 14.41Million 23.53% معامله
314,990 2.03% 310.60Million 0.55% معامله
1,005,223 2.36% 2.38Billion 5.76% معامله
0.0036655 14.55% 34.69Million 14.76% معامله
50,452 -0.27% 207.34Million -0.92% معامله
99,735 7.79% 345.21Million 9.34% معامله
89,537 3.77% 335.15Million 1.93% معامله
0.0167655 -0.06% 986.28Million 3.07% معامله
11.3 5.71% 3.26Million 5.70% معامله
1.827 8.49% 849.32Million 14.41% معامله
60,311 0.54% 628.97Million 4.24% معامله
761 -1.42% 404.58Million -0.46% معامله
417,519 1.54% 308.72Million 6.41% معامله
58,663 0.47% 312.06Million -2.79% معامله
162,205 -2.65% 783.70Million -1.26% معامله
119,416 2.31% 63.75Million 6.74% معامله
75,301,728 -1.26% 1.83Billion -2.20% معامله
30,311 0.79% 263.84Million 5.21% معامله
787,515 -1.94% 402.87Million 7.97% معامله
33,541 2.37% 576.56Million 3.89% معامله
7,475 -0.01% 313.64Million -3.49% معامله
5,020,363 -2.24% 296.52Million 3.74% معامله
808 4.94% 1.09Billion 7.96% معامله
11,789 22.48% 2.74Billion 23.20% معامله
436,288,160 1.84% 1.12Billion 2.03% معامله
282,747 2.69% 2.82Billion 7.49% معامله
14,208 1.49% 503.46Million 4.10% معامله
127 6.72% 11.89Million 3.25% معامله
40,485 -0.25% 3.43Billion 6.33% معامله
15,607 -2.19% 5.78Billion 1.84% معامله
0.00001382 8.31% 38.39Million 6.92% معامله
4,817 3.99% 617.84Million 2.51% معامله
80,311 0.29% 780.95Million -3.04% معامله
3,882 0.36% 387.98Million 3.52% معامله
1,377 3.07% 272.94Million -2.04% معامله
0.00006686 11.43% 115.16Million 7.95% معامله
0.00861314 3.45% 336.36Million 4.39% معامله
21,466 0.21% 303.75Million 3.12% معامله
22,680 0.50% 180.12Million 1.00% معامله
334,937 1.44% 1.04Billion -4.36% معامله
0.4563 7.29% 5.55Billion 7.55% معامله
3,127,451 -1.47% 471.43Million 11.53% معامله
43,886 2.09% 1.73Billion 4.93% معامله
35,886 2.27% 469.54Million 3.57% معامله
6,196 1.21% 4.45Billion 4.07% معامله
20,541 4.11% 323.39Million 5.20% معامله
50,560 -0.15% 74.09Billion -0.84% معامله
5,236 0.56% 7.25Billion -1.54% معامله
12,444,015 9.15% 2.89Billion 8.40% معامله
11,709,696 2.04% 4.07Billion 0.83% معامله
4,446 4.34% 1.27Billion 9.85% معامله
31,300 -0.94% 2.10Billion 1.55% معامله
3,725,049 2.59% 633.13Million 6.02% معامله
113,304,960 4.11% 3.94Billion 9.35% معامله
2,113,095,600 6.07% 4.59Billion 12.19% معامله