بازارآخرین قیمت
تغییرات(24h)
حجم معاملات(24h)
تغییرات هفتگی
0.0261 ‎−19.94%
‎−19.94%
7.42 میلیارد 25.84% معامله
0.00000049 ‎−18.06%
‎−18.06%
6.56 هزار 28.21% معامله
0.000000001997 ‎−11.79%
‎−11.79%
188.610344188025 ‎−13.55% معامله
0.0002708 ‎−11.42%
‎−11.42%
33.8060562 ‎−3.29% معامله
0.0000000597 ‎−10.79%
‎−10.79%
0.59428365 ‎−3.71% معامله
16.69 ‎−8.15%
‎−8.15%
34.88 میلیون 4.49% معامله
0.06354 ‎−7.21%
‎−7.21%
2.93 میلیارد ‎−16.17% معامله
0.0030232 ‎−6.44%
‎−6.44%
246.28 میلیون ‎−16.56% معامله
0.000001225 ‎−6.42%
‎−6.42%
4.16 هزار ‎−15.03% معامله
1.155 ‎−6.40%
‎−6.4%
3.78 هزار 4.39% معامله
60,099 ‎−6.34%
‎−6.34%
1.03 میلیارد 2.40% معامله
7,444 ‎−6.24%
‎−6.24%
2.44 میلیارد ‎−1.87% معامله
1.915 ‎−6.13%
‎−6.13%
5.98 هزار ‎−5.69% معامله
0.14319 ‎−5.98%
‎−5.98%
4.19 هزار ‎−0.38% معامله
0.74699 ‎−5.92%
‎−5.92%
4.64 هزار ‎−1.52% معامله
38,879 ‎−5.91%
‎−5.91%
3.05 میلیارد ‎−2.88% معامله
99,701 ‎−5.77%
‎−5.77%
2.52 میلیارد ‎−7.18% معامله
84,641 ‎−5.68%
‎−5.68%
2.43 میلیارد ‎−2.71% معامله
1.625 ‎−5.63%
‎−5.63%
3.78 هزار ‎−1.25% معامله
0.01924 ‎−5.41%
‎−5.41%
1.65 هزار ‎−2.78% معامله
71,802 ‎−5.39%
‎−5.39%
1.17 میلیارد ‎−0.66% معامله
1,002 ‎−5.38%
‎−5.38%
2.28 میلیارد ‎−4.07% معامله
23,812 ‎−5.35%
‎−5.35%
2.02 میلیارد ‎−0.27% معامله
0.4573 ‎−5.30%
‎−5.3%
2.93 هزار 1.11% معامله
1.3811 ‎−5.23%
‎−5.23%
3.45 هزار 0.77% معامله
16,221 ‎−5.20%
‎−5.2%
7.82 میلیارد ‎−6.98% معامله
0.000261 ‎−5.09%
‎−5.09%
1.20 هزار ‎−14.71% معامله
0.3118 ‎−4.97%
‎−4.97%
2.72 هزار ‎−5.69% معامله
27,732 ‎−4.92%
‎−4.92%
2.40 میلیارد 5.89% معامله
783 ‎−4.67%
‎−4.67%
1.96 میلیارد ‎−3.65% معامله
0.5334 ‎−4.65%
‎−4.65%
4.06 هزار 7.72% معامله
0.2359 ‎−4.65%
‎−4.65%
11.05 هزار ‎−1.07% معامله
63.89 ‎−4.64%
‎−4.64%
1.08 هزار 0.52% معامله
0.01504 ‎−4.51%
‎−4.51%
4.39 هزار ‎−2.18% معامله
143,675 ‎−4.50%
‎−4.5%
6.66 میلیارد ‎−8.17% معامله
2.76 ‎−4.47%
‎−4.47%
2.72 هزار ‎−6.77% معامله
53.97 ‎−4.39%
‎−4.39%
5.86 هزار 0.56% معامله
3,321,045 ‎−4.35%
‎−4.35%
785.67 میلیون ‎−0.92% معامله
111 ‎−4.31%
‎−4.31%
156.02 میلیون ‎−0.89% معامله
71,472 ‎−4.29%
‎−4.29%
3.49 میلیارد ‎−13.60% معامله
43,262 ‎−4.23%
‎−4.23%
1.39 میلیارد ‎−4.31% معامله
14,524 ‎−4.19%
‎−4.19%
1.94 میلیارد ‎−2.51% معامله
16,869 ‎−4.18%
‎−4.18%
812.15 میلیون ‎−1.81% معامله
0.279 ‎−4.12%
‎−4.12%
4.94 هزار ‎−1.06% معامله
2,810,430 ‎−4.05%
‎−4.05%
2.09 میلیارد ‎−1.04% معامله
0.3242 ‎−3.97%
‎−3.97%
1.73 هزار ‎−0.32% معامله
12,285 ‎−3.97%
‎−3.97%
3.44 میلیارد ‎−2.46% معامله
0.831 ‎−3.93%
‎−3.93%
4.04 هزار ‎−2.81% معامله
105,716 ‎−3.85%
‎−3.85%
3.48 میلیارد ‎−0.63% معامله
2.032 ‎−3.83%
‎−3.83%
5.80 هزار 0.89% معامله
205,097 ‎−3.67%
‎−3.67%
5.95 میلیارد ‎−6.94% معامله
3.94 ‎−3.67%
‎−3.67%
2.04 هزار ‎−5.74% معامله
1.374 ‎−3.64%
‎−3.64%
6.77 هزار ‎−12.50% معامله
0.904 ‎−3.61%
‎−3.61%
1.91 هزار 3.86% معامله
19,781 ‎−3.59%
‎−3.59%
2.07 میلیارد ‎−3.24% معامله
27 ‎−3.57%
‎−3.57%
126.22 میلیون ‎−10.00% معامله
21,686 ‎−3.53%
‎−3.53%
317.28 میلیون 3.28% معامله
0.000000000274 ‎−3.52%
‎−3.52%
4.67 هزار ‎−3.52% معامله
24,122 ‎−3.51%
‎−3.51%
2.66 میلیارد 0.12% معامله
122,660 ‎−3.50%
‎−3.5%
1.77 میلیارد ‎−0.77% معامله
47,054 ‎−3.49%
‎−3.49%
6.88 میلیارد 2.09% معامله
0.0000002017 ‎−3.49%
‎−3.49%
1.65 هزار 3.49% معامله
0.00001424 ‎−3.47%
‎−3.47%
1.90 میلیارد ‎−5.29% معامله
0.4172 ‎−3.34%
‎−3.34%
628.590839 5.19% معامله
0.464 ‎−3.33%
‎−3.33%
2.45 هزار 1.54% معامله
2.3586 ‎−3.30%
‎−3.3%
1.84 هزار 0.82% معامله
0.00079 ‎−3.30%
‎−3.3%
95.88979 ‎−3.30% معامله
0.381 ‎−3.30%
‎−3.3%
4.54 هزار ‎−1.68% معامله
430,992 ‎−3.27%
‎−3.27%
2.33 میلیارد 1.28% معامله
1.57 ‎−3.27%
‎−3.27%
4.45 هزار ‎−0.32% معامله
42,321 ‎−3.26%
‎−3.26%
2.40 میلیارد ‎−2.45% معامله
731,893 ‎−3.24%
‎−3.24%
2.83 میلیارد ‎−1.92% معامله
14.05 ‎−3.24%
‎−3.24%
1.95 هزار ‎−0.28% معامله
1,074,320 ‎−3.23%
‎−3.23%
2.58 میلیارد 5.90% معامله
142,892 ‎−3.22%
‎−3.22%
294.00 میلیون ‎−2.25% معامله
81,674 ‎−3.18%
‎−3.18%
1.68 میلیارد ‎−1.92% معامله
8.29 ‎−3.12%
‎−3.12%
5.09 هزار 2.99% معامله
0.1252 ‎−3.10%
‎−3.1%
7.54 هزار 7.87% معامله
0.002142 ‎−3.03%
‎−3.03%
264.328215 0.28% معامله
20.64 ‎−3.01%
‎−3.01%
4.26 هزار 7.44% معامله
275,475 ‎−3.00%
‎−3%
1.50 میلیارد ‎−0.23% معامله
358,138 ‎−2.99%
‎−2.99%
1.97 میلیارد 2.45% معامله
0.00010552 ‎−2.97%
‎−2.97%
1.13 میلیارد 3.91% معامله
2.371 ‎−2.95%
‎−2.95%
2.60 هزار ‎−1.72% معامله
5.2969 ‎−2.90%
‎−2.9%
2.97 هزار 1.53% معامله
123,474 ‎−2.90%
‎−2.9%
6.28 میلیارد ‎−2.86% معامله
0.4398 ‎−2.89%
‎−2.89%
16.31 میلیارد ‎−1.97% معامله
264,439 ‎−2.87%
‎−2.87%
6.63 میلیارد ‎−6.18% معامله
0.8139 ‎−2.86%
‎−2.86%
4.39 هزار ‎−1.03% معامله
6.87 ‎−2.83%
‎−2.83%
2.33 هزار 3.78% معامله
89.622 ‎−2.82%
‎−2.82%
1.60 هزار 4.99% معامله
0.01056514 ‎−2.81%
‎−2.81%
997.36 میلیون 2.43% معامله
4,665,887 ‎−2.77%
‎−2.77%
3.88 میلیارد 3.45% معامله
0.00000846 ‎−2.65%
‎−2.65%
6.11 هزار ‎−0.35% معامله
27,035.36 ‎−2.64%
‎−2.64%
18.32 هزار 2.86% معامله
6.456 ‎−2.62%
‎−2.62%
4.12 هزار 2.16% معامله
2.237 ‎−2.61%
‎−2.61%
3.77 هزار ‎−0.82% معامله
1,407,786,352 ‎−2.59%
‎−2.59%
26.04 میلیارد 1.28% معامله
336,223 ‎−2.59%
‎−2.59%
2.48 میلیارد 0.77% معامله
116,447 ‎−2.58%
‎−2.58%
6.13 میلیارد ‎−2.42% معامله
261,456 ‎−2.53%
‎−2.53%
1.43 میلیارد 0.30% معامله
2.761 ‎−2.51%
‎−2.51%
1.31 هزار ‎−0.32% معامله
5.026 ‎−2.46%
‎−2.46%
3.99 هزار 1.81% معامله
46,268 ‎−2.44%
‎−2.44%
1.27 میلیارد 5.11% معامله
0.8893 ‎−2.35%
‎−2.35%
1.73 هزار 6.65% معامله
6,516 ‎−2.35%
‎−2.35%
3.88 میلیارد 6.13% معامله
0.0292 ‎−2.34%
‎−2.34%
1.95 هزار 0.34% معامله
0.000084 ‎−2.33%
‎−2.33%
10.26 هزار 0.00% معامله
66,110 ‎−2.32%
‎−2.32%
1.49 میلیارد ‎−2.15% معامله
1.271 ‎−2.31%
‎−2.31%
4.27 هزار ‎−0.66% معامله
0.0187408 ‎−2.31%
‎−2.31%
553.18 میلیون ‎−2.66% معامله
15,915,962 ‎−2.28%
‎−2.28%
2.88 میلیارد ‎−1.31% معامله
0.5118 ‎−2.27%
‎−2.27%
4.27 هزار 13.47% معامله
0.0000003603 ‎−2.25%
‎−2.25%
1.80 هزار ‎−1.22% معامله
1,525 ‎−2.24%
‎−2.24%
1.93 میلیارد ‎−1.33% معامله
0.8879 ‎−2.24%
‎−2.24%
2.16 هزار 1.90% معامله
4.4 ‎−2.22%
‎−2.22%
1.96 میلیارد ‎−2.22% معامله
46,199 ‎−2.19%
‎−2.19%
1.84 میلیارد 0.39% معامله
6,475.94 ‎−2.15%
‎−2.15%
2.16 هزار ‎−0.13% معامله
26,678 ‎−2.11%
‎−2.11%
4.12 میلیارد 12.06% معامله
97,065,917 ‎−2.10%
‎−2.1%
10.01 میلیارد 2.53% معامله
0.00010314 ‎−2.09%
‎−2.09%
8.51 میلیارد ‎−21.98% معامله
1,865.16 ‎−2.07%
‎−2.07%
15.11 هزار 4.04% معامله
337,056,125 ‎−2.07%
‎−2.07%
735.10 میلیون ‎−1.69% معامله
5,127 ‎−2.01%
‎−2.01%
1.42 میلیارد ‎−3.45% معامله
163,244 ‎−2.00%
‎−2%
4.05 میلیارد ‎−7.43% معامله
0.0985 ‎−1.99%
‎−1.99%
2.73 هزار ‎−1.99% معامله
933,885 ‎−1.97%
‎−1.97%
2.47 میلیارد ‎−0.44% معامله
17.9499 ‎−1.97%
‎−1.97%
2.93 هزار 1.13% معامله
306.5 ‎−1.92%
‎−1.92%
4.67 هزار 0.34% معامله
5,858,330 ‎−1.72%
‎−1.72%
1.16 میلیارد ‎−0.81% معامله
1.0721 ‎−1.70%
‎−1.7%
2.23 هزار 0.46% معامله
55,813 ‎−1.63%
‎−1.63%
2.24 میلیارد ‎−0.98% معامله
112.6225 ‎−1.61%
‎−1.61%
1.19 هزار 0.86% معامله
3.14 ‎−1.57%
‎−1.57%
3.02 هزار ‎−6.01% معامله
1.841 ‎−1.55%
‎−1.55%
5.90 هزار ‎−6.52% معامله
95,604 ‎−1.41%
‎−1.41%
2.98 میلیارد ‎−7.99% معامله
7.374 ‎−1.32%
‎−1.32%
3.86 هزار 0.22% معامله
384,010 ‎−1.28%
‎−1.28%
1.64 میلیارد ‎−1.33% معامله
0.0592 ‎−1.17%
‎−1.17%
1.62 هزار ‎−0.67% معامله
0.07155 ‎−1.15%
‎−1.15%
6.61 هزار 1.26% معامله
3,725 ‎−1.14%
‎−1.14%
5.98 میلیارد ‎−0.28% معامله
3,086 ‎−1.12%
‎−1.12%
1.23 میلیارد ‎−2.09% معامله
33,159,035 ‎−0.94%
‎−0.94%
2.75 میلیارد 2.02% معامله
637 ‎−0.93%
‎−0.93%
4.72 هزار 3.50% معامله
0.00001736 ‎−0.91%
‎−0.91%
1.05 میلیارد ‎−5.37% معامله
3,951 ‎−0.90%
‎−0.9%
2.67 میلیارد ‎−2.81% معامله
0.000000000333 ‎−0.89%
‎−0.89%
1.97 هزار ‎−4.32% معامله
19,500 ‎−0.83%
‎−0.83%
4.54 میلیارد 1.60% معامله
0.3749 ‎−0.82%
‎−0.82%
1.83 هزار 3.31% معامله
1.6769 ‎−0.78%
‎−0.78%
120.14 میلیون 2.38% معامله
0.07594 ‎−0.69%
‎−0.69%
5.56 هزار ‎−1.18% معامله
5.091 ‎−0.68%
‎−0.68%
2.01 هزار ‎−4.62% معامله
0.000000002026 ‎−0.20%
‎−0.2%
2.39 هزار 7.62% معامله
52,055 ‎−0.01%
‎−0.01%
45.95 میلیارد ‎−1.49% معامله