بازارآخرین قیمت
تغییرات(24h)
حجم معاملات(24h)
تغییرات هفتگی
51,967 ‎−0.35%
‎−0.35%
49.48 میلیارد ‎−1.54% معامله
1,406,731,560 ‎−2.69%
‎−2.69%
27.04 میلیارد 0.99% معامله
0.4404 ‎−2.93%
‎−2.93%
16.34 میلیارد ‎−2.25% معامله
97,025,805 ‎−2.31%
‎−2.31%
10.19 میلیارد 2.03% معامله
0.000102 ‎−1.96%
‎−1.96%
8.28 میلیارد ‎−22.14% معامله
0.0264 ‎−20.48%
‎−20.48%
7.74 میلیارد 25.71% معامله
16,210 ‎−5.29%
‎−5.29%
7.70 میلیارد ‎−7.72% معامله
143,000 ‎−4.44%
‎−4.44%
7.04 میلیارد ‎−8.11% معامله
46,995 ‎−3.71%
‎−3.71%
6.98 میلیارد 1.96% معامله
262,080 ‎−3.34%
‎−3.34%
6.88 میلیارد ‎−6.76% معامله
6,973 1.44%
1.44%
6.69 میلیارد 13.85% معامله
123,396 ‎−3.05%
‎−3.05%
6.48 میلیارد ‎−3.42% معامله
116,623 ‎−2.11%
‎−2.11%
6.39 میلیارد ‎−2.41% معامله
205,400 ‎−3.45%
‎−3.45%
6.18 میلیارد ‎−7.55% معامله
3,725 ‎−1.22%
‎−1.22%
5.87 میلیارد ‎−0.56% معامله
102,336,000 ‎−0.34%
‎−0.34%
5.72 میلیارد ‎−1.67% معامله
19,574 ‎−0.65%
‎−0.65%
4.35 میلیارد 1.66% معامله
163,426 ‎−1.99%
‎−1.99%
4.24 میلیارد ‎−7.36% معامله
26,832 ‎−1.12%
‎−1.12%
4.10 میلیارد 11.95% معامله
6,452 ‎−5.41%
‎−5.41%
3.88 میلیارد 4.97% معامله
4,666,280 ‎−2.61%
‎−2.61%
3.67 میلیارد 3.34% معامله
105,664 ‎−4.06%
‎−4.06%
3.59 میلیارد ‎−0.90% معامله
12,262 ‎−3.82%
‎−3.82%
3.49 میلیارد ‎−2.77% معامله
71,640 ‎−4.13%
‎−4.13%
3.33 میلیارد ‎−14.67% معامله
38,964 ‎−5.98%
‎−5.98%
3.11 میلیارد ‎−2.51% معامله
95,621 ‎−1.93%
‎−1.93%
3.02 میلیارد ‎−8.09% معامله
732,020 ‎−3.32%
‎−3.32%
2.81 میلیارد ‎−2.18% معامله
33,033,970 ‎−1.75%
‎−1.75%
2.80 میلیارد 1.48% معامله
15,915,360 ‎−2.23%
‎−2.23%
2.78 میلیارد ‎−1.54% معامله
1,074,427 ‎−2.96%
‎−2.96%
2.69 میلیارد 5.54% معامله
24,091 ‎−3.80%
‎−3.8%
2.65 میلیارد ‎−0.55% معامله
0.06364 ‎−5.01%
‎−5.01%
2.63 میلیارد ‎−16.94% معامله
336,076 ‎−2.72%
‎−2.72%
2.56 میلیارد 0.40% معامله
99,672 ‎−6.08%
‎−6.08%
2.54 میلیارد ‎−7.08% معامله
27,739 ‎−4.49%
‎−4.49%
2.54 میلیارد 5.59% معامله
7,450 ‎−5.96%
‎−5.96%
2.52 میلیارد ‎−2.52% معامله
934,028 ‎−2.07%
‎−2.07%
2.50 میلیارد ‎−1.02% معامله
84,342 ‎−6.28%
‎−6.28%
2.49 میلیارد ‎−2.75% معامله
42,145 ‎−3.56%
‎−3.56%
2.44 میلیارد ‎−3.40% معامله
431,512 ‎−3.01%
‎−3.01%
2.44 میلیارد 1.01% معامله
55,849 ‎−1.90%
‎−1.9%
2.35 میلیارد ‎−1.09% معامله
1,003 ‎−5.38%
‎−5.38%
2.30 میلیارد ‎−4.57% معامله
3,954 ‎−0.73%
‎−0.73%
2.29 میلیارد ‎−2.93% معامله
2,809,040 ‎−4.21%
‎−4.21%
2.18 میلیارد ‎−1.06% معامله
19,716 ‎−4.04%
‎−4.04%
2.11 میلیارد ‎−4.21% معامله
23,809 ‎−5.64%
‎−5.64%
2.11 میلیارد ‎−1.42% معامله
358,200 ‎−2.81%
‎−2.81%
2.02 میلیارد 1.70% معامله
4.4 ‎−2.22%
‎−2.22%
2.00 میلیارد ‎−2.22% معامله
783 ‎−4.75%
‎−4.75%
1.99 میلیارد ‎−4.79% معامله
14,531 ‎−4.40%
‎−4.4%
1.94 میلیارد ‎−3.04% معامله
0.000014 ‎−3.58%
‎−3.58%
1.92 میلیارد ‎−7.40% معامله
1,521 ‎−2.94%
‎−2.94%
1.88 میلیارد ‎−2.22% معامله
46,253 ‎−1.88%
‎−1.88%
1.78 میلیارد 0.29% معامله
122,605 ‎−3.05%
‎−3.05%
1.75 میلیارد ‎−0.58% معامله
383,877 ‎−1.49%
‎−1.49%
1.73 میلیارد ‎−1.19% معامله
81,692 ‎−3.04%
‎−3.04%
1.69 میلیارد ‎−1.84% معامله
65,884 ‎−2.97%
‎−2.97%
1.55 میلیارد ‎−2.94% معامله
261,662 ‎−2.61%
‎−2.61%
1.46 میلیارد ‎−0.32% معامله
43,217 ‎−4.06%
‎−4.06%
1.45 میلیارد ‎−5.04% معامله
5,119 ‎−1.84%
‎−1.84%
1.43 میلیارد ‎−3.86% معامله
52,032 ‎−0.19%
‎−0.19%
1.36 میلیارد ‎−1.53% معامله
275,945 ‎−2.75%
‎−2.75%
1.35 میلیارد ‎−0.62% معامله
46,314 ‎−2.35%
‎−2.35%
1.27 میلیارد 4.89% معامله
72,008 ‎−5.20%
‎−5.2%
1.26 میلیارد ‎−1.42% معامله
3,082 ‎−1.22%
‎−1.22%
1.22 میلیارد ‎−2.58% معامله
5,852,385 ‎−2.25%
‎−2.25%
1.18 میلیارد ‎−0.94% معامله
52,054 ‎−0.18%
‎−0.18%
1.16 میلیارد ‎−1.46% معامله
0.00010507 ‎−4.23%
‎−4.23%
1.16 میلیارد 6.04% معامله
0.00001727 ‎−1.71%
‎−1.71%
1.10 میلیارد ‎−4.81% معامله
60,099 ‎−5.91%
‎−5.91%
1.05 میلیارد 2.34% معامله
0.01054952 ‎−4.07%
‎−4.07%
1.04 میلیارد 3.54% معامله
4,764 0.93%
0.93%
920.75 میلیون 4.37% معامله
3,306,064 ‎−5.08%
‎−5.08%
840.95 میلیون ‎−1.93% معامله
16,873 ‎−3.82%
‎−3.82%
827.29 میلیون ‎−1.68% معامله
335,594,718 ‎−2.80%
‎−2.8%
716.57 میلیون ‎−2.21% معامله
14 0.00%
0%
588.39 میلیون ‎−12.50% معامله
0.01875 ‎−2.31%
‎−2.31%
578.43 میلیون ‎−2.88% معامله
42 0.00%
0%
329.87 میلیون ‎−3.41% معامله
143,214 ‎−2.86%
‎−2.86%
322.71 میلیون ‎−2.40% معامله
21,686 ‎−3.53%
‎−3.53%
320.13 میلیون 3.46% معامله
0.0030232 ‎−6.44%
‎−6.44%
240.30 میلیون ‎−13.04% معامله
1.6769 ‎−0.78%
‎−0.78%
192.00 میلیون 2.38% معامله
111 ‎−4.31%
‎−4.31%
156.02 میلیون ‎−0.89% معامله
27 ‎−3.57%
‎−3.57%
85.19 میلیون ‎−10.00% معامله
16 1.91%
1.91%
43.43 میلیون 2.56% معامله
27,052.52 ‎−2.40%
‎−2.4%
18.38 هزار 2.55% معامله
1,865.5 ‎−2.10%
‎−2.1%
15.51 هزار 3.57% معامله
0.2358 ‎−4.03%
‎−4.03%
11.10 هزار ‎−1.13% معامله
0.000084 ‎−2.33%
‎−2.33%
10.41 هزار ‎−1.18% معامله
0.1343 2.21%
2.21%
9.92 هزار 15.66% معامله
0.1239 ‎−5.28%
‎−5.28%
7.72 هزار 6.35% معامله
1.377 ‎−3.70%
‎−3.7%
7.26 هزار ‎−13.07% معامله
0.07159 ‎−1.17%
‎−1.17%
6.87 هزار 0.99% معامله
0.00000049 ‎−18.06%
‎−18.06%
6.85 هزار 28.86% معامله
0.00000847 ‎−2.64%
‎−2.64%
6.35 هزار ‎−0.59% معامله
1.915 ‎−5.90%
‎−5.9%
6.14 هزار ‎−5.59% معامله
54.02 ‎−3.90%
‎−3.9%
6.02 هزار 0.45% معامله
1.837 ‎−1.76%
‎−1.76%
5.99 هزار ‎−6.68% معامله
2.032 ‎−3.74%
‎−3.74%
5.95 هزار 0.57% معامله
0.076015 ‎−0.65%
‎−0.65%
5.83 هزار ‎−1.57% معامله
8.283 ‎−2.91%
‎−2.91%
5.14 هزار 2.62% معامله
0.279 ‎−4.12%
‎−4.12%
4.94 هزار ‎−1.59% معامله
306 ‎−1.95%
‎−1.95%
4.88 هزار ‎−0.03% معامله
635 ‎−1.40%
‎−1.4%
4.78 هزار 3.00% معامله
0.74799 ‎−5.91%
‎−5.91%
4.76 هزار ‎−1.19% معامله
0.000000000269 ‎−3.58%
‎−3.58%
4.76 هزار ‎−5.92% معامله
0.379 ‎−3.81%
‎−3.81%
4.60 هزار ‎−2.57% معامله
1.571 ‎−2.60%
‎−2.6%
4.55 هزار ‎−0.57% معامله
0.01504 ‎−4.39%
‎−4.39%
4.55 هزار ‎−3.22% معامله
0.812 ‎−3.44%
‎−3.44%
4.47 هزار ‎−1.98% معامله
0.14319 ‎−5.79%
‎−5.79%
4.36 هزار ‎−0.93% معامله
0.5161 ‎−1.19%
‎−1.19%
4.35 هزار 13.61% معامله
1.266 ‎−2.76%
‎−2.76%
4.32 هزار ‎−1.36% معامله
20.67 ‎−2.73%
‎−2.73%
4.28 هزار 7.43% معامله
6.463 ‎−2.47%
‎−2.47%
4.24 هزار 1.92% معامله
0.5327 ‎−4.12%
‎−4.12%
4.11 هزار 7.22% معامله
0.831 ‎−4.04%
‎−4.04%
4.10 هزار ‎−3.43% معامله
7.377 ‎−1.17%
‎−1.17%
4.08 هزار 0.39% معامله
5.03 ‎−2.18%
‎−2.18%
4.06 هزار 1.26% معامله
1.155 ‎−6.33%
‎−6.33%
3.94 هزار 4.33% معامله
2.24 ‎−2.18%
‎−2.18%
3.90 هزار ‎−0.95% معامله
1.623 ‎−5.75%
‎−5.75%
3.83 هزار ‎−1.13% معامله
0.000001227 ‎−4.51%
‎−4.51%
3.77 هزار ‎−15.01% معامله
1.379 ‎−5.63%
‎−5.63%
3.55 هزار ‎−0.10% معامله
1,968 ‎−0.05%
‎−0.05%
3.33 هزار ‎−0.15% معامله
3.14 ‎−1.57%
‎−1.57%
3.08 هزار ‎−5.71% معامله
17.94 ‎−2.18%
‎−2.18%
3.05 هزار 0.65% معامله
0.4578 ‎−5.02%
‎−5.02%
3.01 هزار 0.29% معامله
5.2949 ‎−2.93%
‎−2.93%
3.00 هزار 0.88% معامله
2.76 ‎−3.53%
‎−3.53%
2.88 هزار ‎−6.73% معامله
0.0984 ‎−2.09%
‎−2.09%
2.85 هزار ‎−2.38% معامله
0.3109 ‎−5.24%
‎−5.24%
2.81 هزار ‎−6.35% معامله
2.372 ‎−2.91%
‎−2.91%
2.68 هزار ‎−1.94% معامله
0.463 ‎−3.54%
‎−3.54%
2.41 هزار 1.09% معامله
6.87 ‎−2.97%
‎−2.97%
2.36 هزار 3.15% معامله
6,459.29 ‎−2.23%
‎−2.23%
2.30 هزار ‎−0.60% معامله
1.0728 ‎−1.79%
‎−1.79%
2.29 هزار 0.39% معامله
0.000000002031 ‎−3.42%
‎−3.42%
2.21 هزار 8.14% معامله
0.889 ‎−1.68%
‎−1.68%
2.21 هزار 1.81% معامله
3.95 ‎−3.19%
‎−3.19%
2.18 هزار ‎−6.26% معامله
5.055 ‎−2.73%
‎−2.73%
2.17 هزار ‎−5.14% معامله
89.708 ‎−2.57%
‎−2.57%
2.06 هزار 5.00% معامله
0.000000000334 ‎−0.30%
‎−0.3%
2.05 هزار ‎−2.92% معامله
14.07 ‎−2.90%
‎−2.9%
2.05 هزار ‎−0.92% معامله
0.904 ‎−3.32%
‎−3.32%
2.00 هزار 3.39% معامله
0.3762 ‎−0.13%
‎−0.13%
1.99 هزار 3.23% معامله
0.0292 ‎−2.67%
‎−2.67%
1.99 هزار ‎−0.34% معامله
2.3586 ‎−2.79%
‎−2.79%
1.92 هزار 0.91% معامله
0.0000003606 ‎−2.09%
‎−2.09%
1.80 هزار ‎−1.25% معامله
0.8913 ‎−2.05%
‎−2.05%
1.78 هزار 6.58% معامله
0.3244 ‎−3.54%
‎−3.54%
1.77 هزار ‎−0.22% معامله
0.0000002027 ‎−3.89%
‎−3.89%
1.76 هزار 5.46% معامله
0.0592 ‎−1.00%
‎−1%
1.68 هزار ‎−1.00% معامله
0.01928 ‎−4.79%
‎−4.79%
1.67 هزار ‎−3.02% معامله
2.761 ‎−2.51%
‎−2.51%
1.28 هزار ‎−0.61% معامله
112.6225 ‎−1.61%
‎−1.61%
1.19 هزار 0.65% معامله
0.000261 ‎−5.09%
‎−5.09%
1.18 هزار ‎−14.71% معامله
63.5 ‎−5.08%
‎−5.08%
1.16 هزار ‎−0.39% معامله
0.09141 1.08%
1.08%
1.05 هزار 6.07% معامله
0.4168 ‎−3.59%
‎−3.59%
700.422616 4.89% معامله
0.002142 ‎−3.03%
‎−3.03%
276.025162 ‎−0.28% معامله
0.000000001997 ‎−11.79%
‎−11.79%
188.610344188025 ‎−13.55% معامله
0.0002708 ‎−11.42%
‎−11.42%
33.8060562 ‎−3.29% معامله
0.00003288 7.80%
7.8%
14.94749509 9.56% معامله
0.00079 ‎−3.30%
‎−3.3%
1.124542 ‎−3.30% معامله
0.0000000597 ‎−10.79%
‎−10.79%
0.59428365 ‎−3.71% معامله
0.06905 0.60%
0.6%
0.03174964 1.15% معامله
0.000517 5.08%
5.08%
0.000192 ‎−5.14% معامله