بازارآخرین قیمت
تغییرات(24h)
حجم معاملات(24h)
تغییرات هفتگی
27,042.88 ‎−2.68%
‎−2.68%
18.39 هزار 3.01% معامله
1,864.96 ‎−2.31%
‎−2.31%
15.13 هزار 4.18% معامله
89.0286 ‎−3.46%
‎−3.46%
2.01 هزار 4.62% معامله
0.5123 ‎−2.20%
‎−2.2%
4.46 هزار 13.37% معامله
0.07155 ‎−1.38%
‎−1.38%
6.67 هزار 1.42% معامله
306.5 ‎−2.08%
‎−2.08%
4.65 هزار 0.28% معامله
112.6225 ‎−1.50%
‎−1.5%
1.21 هزار 0.69% معامله
0.075738 ‎−0.89%
‎−0.89%
5.79 هزار ‎−1.23% معامله
0.3741 ‎−1.11%
‎−1.11%
1.95 هزار 3.25% معامله
0.09097 1.24%
1.24%
1.01 هزار 5.72% معامله
0.8903 ‎−2.24%
‎−2.24%
1.73 هزار 6.40% معامله
0.903 ‎−3.32%
‎−3.32%
1.89 هزار 4.23% معامله
20.69 ‎−3.18%
‎−3.18%
4.29 هزار 7.83% معامله
0.00000844 ‎−3.10%
‎−3.1%
6.18 هزار ‎−0.59% معامله
6.87 ‎−2.83%
‎−2.83%
2.32 هزار 3.93% معامله
0.463 ‎−3.94%
‎−3.94%
2.46 هزار 1.43% معامله
0.5311 ‎−3.68%
‎−3.68%
4.04 هزار 7.70% معامله
0.000000202 ‎−3.95%
‎−3.95%
1.71 هزار 3.60% معامله
0.000000002046 ‎−1.82%
‎−1.82%
1.80 هزار 8.54% معامله
0.0292 ‎−2.99%
‎−2.99%
1.99 هزار 0.34% معامله
0.0987 ‎−1.79%
‎−1.79%
2.77 هزار ‎−1.89% معامله
3.14 ‎−1.88%
‎−1.88%
3.05 هزار ‎−5.42% معامله
0.0592 ‎−1.17%
‎−1.17%
1.68 هزار ‎−0.67% معامله
0.000000000334 ‎−2.62%
‎−2.62%
2.05 هزار ‎−4.03% معامله
0.3121 ‎−5.42%
‎−5.42%
2.82 هزار ‎−5.31% معامله
0.8891 ‎−1.67%
‎−1.67%
2.19 هزار 2.18% معامله
0.002142 ‎−3.30%
‎−3.3%
275.898346 0.28% معامله
0.3244 ‎−3.16%
‎−3.16%
1.76 هزار ‎−0.26% معامله
0.4166 ‎−3.18%
‎−3.18%
647.216353 4.91% معامله
5.306 ‎−2.71%
‎−2.71%
2.97 هزار 1.59% معامله
6,475 ‎−1.95%
‎−1.95%
2.30 هزار 0.25% معامله
0.2354 ‎−3.09%
‎−3.09%
11.11 هزار ‎−0.55% معامله
0.0193 ‎−5.02%
‎−5.02%
1.70 هزار ‎−2.50% معامله
63.89 ‎−4.36%
‎−4.36%
1.14 هزار 1.09% معامله
0.13489 2.97%
2.97%
9.48 هزار 17.58% معامله
0.74699 ‎−6.16%
‎−6.16%
4.76 هزار ‎−0.80% معامله
6.443 ‎−2.42%
‎−2.42%
4.15 هزار 2.66% معامله
0.8149 ‎−2.51%
‎−2.51%
4.50 هزار ‎−0.43% معامله
638 ‎−0.78%
‎−0.78%
4.77 هزار 3.91% معامله
1.623 ‎−6.29%
‎−6.29%
3.78 هزار ‎−1.01% معامله
2.036 ‎−4.50%
‎−4.5%
5.81 هزار 1.62% معامله
1.265 ‎−2.54%
‎−2.54%
4.20 هزار ‎−1.36% معامله
7.361 ‎−1.46%
‎−1.46%
3.97 هزار ‎−0.20% معامله
0.01506 ‎−4.20%
‎−4.2%
4.50 هزار ‎−1.86% معامله
1.0751 ‎−1.86%
‎−1.86%
2.29 هزار 0.99% معامله
0.00003288 7.80%
7.8%
14.94749509 9.97% معامله
0.0002708 ‎−3.29%
‎−3.29%
11.7394322 ‎−0.79% معامله
0.0000003607 ‎−1.80%
‎−1.8%
1.82 هزار ‎−1.03% معامله
1.3841 ‎−4.74%
‎−4.74%
6.97 هزار ‎−11.34% معامله
2.3538 ‎−3.67%
‎−3.67%
1.80 هزار 0.48% معامله
0.0000000597 ‎−10.79%
‎−10.79%
0.59428365 ‎−3.71% معامله
17.9699 ‎−1.91%
‎−1.91%
3.02 هزار 1.35% معامله
5.038 ‎−2.10%
‎−2.1%
4.01 هزار 2.11% معامله
0.00079 ‎−3.30%
‎−3.3%
95.88979 ‎−3.30% معامله
3.94 ‎−4.37%
‎−4.37%
2.13 هزار ‎−5.16% معامله
2.75 ‎−4.84%
‎−4.84%
2.78 هزار ‎−6.94% معامله
5.118 0.25%
0.25%
1.96 هزار ‎−5.27% معامله
2.371 ‎−3.15%
‎−3.15%
2.67 هزار ‎−1.37% معامله
2.235 ‎−2.99%
‎−2.99%
3.79 هزار ‎−1.28% معامله
1.919 ‎−5.79%
‎−5.79%
6.04 هزار ‎−5.51% معامله
53.96 ‎−4.31%
‎−4.31%
6.08 هزار 0.48% معامله
8.275 ‎−3.06%
‎−3.06%
4.85 هزار 3.18% معامله
0.0006 10.50%
10.5%
0 10.70% معامله
1,974 0.36%
0.36%
3.22 هزار ‎−0.13% معامله
1.57 ‎−2.91%
‎−2.91%
4.44 هزار ‎−0.13% معامله
0.833 ‎−4.25%
‎−4.25%
4.02 هزار ‎−2.00% معامله
0.000084 ‎−2.33%
‎−2.33%
10.76 هزار 0.00% معامله
1.842 ‎−1.76%
‎−1.76%
5.91 هزار ‎−6.09% معامله
0.279 ‎−4.12%
‎−4.12%
5.14 هزار ‎−0.71% معامله
0.000261 ‎−5.09%
‎−5.09%
1.17 هزار ‎−14.71% معامله
0.000000532 ‎−13.50%
‎−13.5%
5.33 هزار 36.83% معامله
0.381 ‎−3.54%
‎−3.54%
4.44 هزار ‎−1.55% معامله
0.1433 ‎−5.90%
‎−5.9%
4.23 هزار ‎−0.17% معامله
2.761 ‎−2.16%
‎−2.16%
1.26 هزار ‎−0.32% معامله
14.09 ‎−2.89%
‎−2.89%
1.89 هزار 0.14% معامله
1.156 ‎−6.24%
‎−6.24%
3.85 هزار 4.91% معامله
0.1245 ‎−4.74%
‎−4.74%
7.66 هزار 7.04% معامله
0.4576 ‎−6.04%
‎−6.04%
2.95 هزار 1.53% معامله
0.000000000275 ‎−4.84%
‎−4.84%
4.58 هزار ‎−4.55% معامله
0.000001232 ‎−9.68%
‎−9.68%
4.13 هزار ‎−14.22% معامله
0.000000001997 ‎−11.79%
‎−11.79%
188.610344188025 ‎−17.75% معامله
1.3838 ‎−5.41%
‎−5.41%
3.47 هزار 1.24% معامله