بازارآخرین قیمت
تغییرات(24h)
حجم معاملات(24h)
تغییرات هفتگی
1,404,777,977 ‎−2.76%
‎−2.76%
29.58 میلیارد 1.01% معامله
96,910,300 ‎−2.42%
‎−2.42%
11.14 میلیارد 2.25% معامله
4,629,716 ‎−3.68%
‎−3.68%
4.16 میلیارد 2.41% معامله
26,417 ‎−3.27%
‎−3.27%
5.91 میلیارد 10.99% معامله
3,712 ‎−1.88%
‎−1.88%
6.72 میلیارد ‎−0.26% معامله
15,922,660 ‎−2.26%
‎−2.26%
3.20 میلیارد ‎−1.41% معامله
5,842,652 ‎−1.92%
‎−1.92%
2.02 میلیارد ‎−1.15% معامله
3,926 ‎−1.08%
‎−1.08%
4.26 میلیارد ‎−3.90% معامله
52,125 0.00%
0%
61.27 میلیارد ‎−1.49% معامله
19,324 ‎−1.82%
‎−1.82%
4.95 میلیارد 1.10% معامله
4,712 0.17%
0.17%
946.29 میلیون 3.87% معامله
45,732 ‎−3.64%
‎−3.64%
1.33 میلیارد 3.92% معامله
46,684 ‎−3.91%
‎−3.91%
7.44 میلیارد 1.87% معامله
1,069,831 ‎−3.46%
‎−3.46%
2.67 میلیارد 5.77% معامله
0.4352 ‎−4.08%
‎−4.08%
16.17 میلیارد ‎−2.85% معامله
355,363 ‎−3.12%
‎−3.12%
2.78 میلیارد 1.94% معامله
23,884 ‎−4.21%
‎−4.21%
2.90 میلیارد ‎−0.64% معامله
27,405 ‎−4.09%
‎−4.09%
2.62 میلیارد 7.00% معامله
0.01052626 ‎−4.13%
‎−4.13%
1.06 میلیارد 3.59% معامله
0.00010316 ‎−4.98%
‎−4.98%
1.16 میلیارد 9.70% معامله
1,509 ‎−3.45%
‎−3.45%
2.16 میلیارد ‎−1.98% معامله
5,129 ‎−1.67%
‎−1.67%
1.42 میلیارد ‎−3.38% معامله
163,045 ‎−1.93%
‎−1.93%
5.12 میلیارد ‎−7.86% معامله
3,083 ‎−1.38%
‎−1.38%
1.50 میلیارد ‎−2.14% معامله
0.0000172 ‎−3.21%
‎−3.21%
1.07 میلیارد ‎−3.23% معامله
16,217 ‎−5.01%
‎−5.01%
8.40 میلیارد ‎−6.95% معامله
46,008 ‎−1.78%
‎−1.78%
2.68 میلیارد 1.14% معامله
111 ‎−4.31%
‎−4.31%
173.89 میلیون ‎−1.77% معامله
16,781 ‎−3.65%
‎−3.65%
844.61 میلیون ‎−1.99% معامله
21,654 ‎−3.53%
‎−3.53%
363.82 میلیون 3.27% معامله
275,226 ‎−3.01%
‎−3.01%
2.20 میلیارد ‎−0.46% معامله
335,651,568 ‎−2.00%
‎−2%
751.98 میلیون ‎−1.75% معامله
12,122 ‎−3.79%
‎−3.79%
3.61 میلیارد ‎−1.65% معامله
996 ‎−5.68%
‎−5.68%
2.58 میلیارد ‎−5.28% معامله
3,309,620 ‎−4.61%
‎−4.61%
994.27 میلیون ‎−0.16% معامله
6,969 3.20%
3.2%
5.72 میلیارد 15.64% معامله
38,834 ‎−5.67%
‎−5.67%
3.26 میلیارد ‎−2.21% معامله
336,381 ‎−2.14%
‎−2.14%
2.61 میلیارد 1.55% معامله
42,317 ‎−2.37%
‎−2.37%
2.77 میلیارد ‎−2.02% معامله
33,054,224 ‎−1.17%
‎−1.17%
2.88 میلیارد 2.06% معامله
84,117 ‎−6.62%
‎−6.62%
2.64 میلیارد ‎−3.18% معامله
105,379 ‎−5.21%
‎−5.21%
3.52 میلیارد ‎−0.72% معامله
65,431 ‎−2.86%
‎−2.86%
1.55 میلیارد ‎−3.72% معامله
383,566 ‎−1.44%
‎−1.44%
1.77 میلیارد ‎−1.52% معامله
779 ‎−4.30%
‎−4.3%
1.87 میلیارد ‎−3.88% معامله
55,785 ‎−1.64%
‎−1.64%
2.51 میلیارد ‎−0.68% معامله
1.633 ‎−3.95%
‎−3.95%
275.88 میلیون ‎−0.64% معامله
15.9 0.63%
0.63%
56.00 میلیون ‎−1.40% معامله
0.01873 ‎−1.89%
‎−1.89%
580.25 میلیون ‎−2.46% معامله
70,654 ‎−6.25%
‎−6.25%
3.51 میلیارد ‎−15.09% معامله
123,305 ‎−3.01%
‎−3.01%
1.93 میلیارد 0.23% معامله
52,110 0.00%
0%
1.36 میلیارد ‎−1.47% معامله
52,106 ‎−0.03%
‎−0.03%
1.24 میلیارد ‎−3.33% معامله
0.00324 ‎−5.26%
‎−5.26%
254.55 میلیون ‎−5.46% معامله
933,546 ‎−2.13%
‎−2.13%
3.33 میلیارد ‎−0.29% معامله
262,090 ‎−2.14%
‎−2.14%
1.50 میلیارد 0.88% معامله
41 ‎−2.38%
‎−2.38%
250.67 میلیون ‎−7.87% معامله
204,295 ‎−4.42%
‎−4.42%
6.09 میلیارد ‎−7.30% معامله
142,853 ‎−5.82%
‎−5.82%
6.58 میلیارد ‎−8.25% معامله
261,673 ‎−2.10%
‎−2.1%
6.36 میلیارد ‎−6.66% معامله
123,382 ‎−3.51%
‎−3.51%
6.06 میلیارد ‎−3.28% معامله
116,837 ‎−3.32%
‎−3.32%
6.25 میلیارد ‎−2.78% معامله
100,739 ‎−4.99%
‎−4.99%
2.51 میلیارد ‎−6.29% معامله
2,799,703 ‎−4.68%
‎−4.68%
2.08 میلیارد ‎−1.54% معامله
428,031 ‎−3.01%
‎−3.01%
2.37 میلیارد 0.96% معامله
27 ‎−3.57%
‎−3.57%
128.28 میلیون ‎−6.90% معامله
103,020,736 0.12%
0.12%
6.36 میلیارد ‎−1.35% معامله
80,726 ‎−4.23%
‎−4.23%
1.72 میلیارد ‎−2.46% معامله
43,312 ‎−4.16%
‎−4.16%
1.37 میلیارد ‎−4.40% معامله
4.4 ‎−2.22%
‎−2.22%
2.36 میلیارد ‎−2.22% معامله
96,321 ‎−0.86%
‎−0.86%
3.10 میلیارد ‎−6.93% معامله
14,507 ‎−4.18%
‎−4.18%
2.00 میلیارد ‎−2.40% معامله
14 0.00%
0%
425.03 میلیون ‎−12.50% معامله
0.0256 ‎−19.50%
‎−19.5%
7.90 میلیارد 31.70% معامله
19,812 ‎−3.24%
‎−3.24%
2.06 میلیارد ‎−3.00% معامله
7,433 ‎−6.18%
‎−6.18%
2.41 میلیارد ‎−2.47% معامله
143,227 ‎−2.69%
‎−2.69%
338.54 میلیون ‎−2.45% معامله
730,722 ‎−3.14%
‎−3.14%
2.73 میلیارد ‎−1.76% معامله
59,827 ‎−6.77%
‎−6.77%
1.06 میلیارد 2.39% معامله
6,448 ‎−6.82%
‎−6.82%
3.97 میلیارد 6.23% معامله
23,676 ‎−6.63%
‎−6.63%
2.06 میلیارد ‎−0.27% معامله
0.00001397 ‎−7.42%
‎−7.42%
1.85 میلیارد ‎−5.20% معامله
0.0639 ‎−10.25%
‎−10.25%
2.71 میلیارد ‎−12.94% معامله
0.00010214 ‎−7.26%
‎−7.26%
9.58 میلیارد ‎−21.33% معامله
71,509 ‎−6.24%
‎−6.24%
1.12 میلیارد ‎−0.94% معامله