انتخاب پایه بازار
NamePrice
تغییرات(24h)
حجم معاملات(24h)
7d Change
23,763 7.23% 2.19Billion 14.35% معامله
354,365 2.73% 410.07Million 15.04% معامله
37,672 5.13% 430.10Million 7.23% معامله
14,851 -0.99% 1.31Billion 8.63% معامله
20,902 -2.13% 232.30Million 8.15% معامله
27,415 -2.16% 202.37Million -3.75% معامله
179,501 -3.31% 166.05Million 7.65% معامله
14,709 9.89% 929.87Million 2.81% معامله
808,945 -2.60% 286.64Million -3.05% معامله
199,206 3.06% 685.03Million 6.31% معامله
5,123,935 2.10% 842.44Million 2.07% معامله
0.0251605 2.00% 798.80Million 9.03% معامله
432,661 -1.77% 701.76Million 20.18% معامله
13,407 0.90% 420.59Million 11.60% معامله
25,330 1.64% 1.10Billion 13.85% معامله
15,464 1.46% 488.96Million -2.60% معامله
484,180 2.02% 619.77Million 4.75% معامله
1,562,262 -0.65% 2.77Billion 14.83% معامله
179,909 -2.66% 632.01Million 9.02% معامله
40,687 1.68% 495.71Million 5.90% معامله
1,964 9.66% 18.31Billion 13.56% معامله
541 4.44% 13.11Billion 2.94% معامله
57,182 9.46% 175.04Million 9.47% معامله
0.00003104 8.91% 165.46Million 3.47% معامله
0.08040002 23.31% 10.94Billion 45.58% معامله
0.00000885 8.99% 54.00Million 24.08% معامله
14,656 -2.45% 51.91Million 13.80% معامله
6,399 0.60% 12.75Million -21.77% معامله
54,084 -0.73% 1.06Billion 4.72% معامله
1,110,803 1.34% 52.58Million 6.91% معامله
171,298 0.54% 638.28Million 0.70% معامله
11,091 24.45% 545.20Million 23.69% معامله
18,564 1.35% 322.63Million 5.75% معامله
0.3711 25.67% 223.96Million 75.59% معامله
11 5.77% 1.42Million -5.38% معامله
11,823 4.03% 280.35Million 9.05% معامله
121,239 1.04% 353.83Million -2.76% معامله
12 -10.45% 169.21Million 120.76% معامله
57,373 8.28% 307.68Million 57.63% معامله
110,495 1.67% 349.32Million 22.10% معامله
102,029,525 -0.25% 1.05Billion -0.16% معامله
3.4 3.03% 43.46Million -8.11% معامله
374,489 2.17% 359.41Million 6.51% معامله
2,535,817 -3.19% 364.58Million 1.81% معامله
147,614 1.73% 518.15Million 0.32% معامله
98,818 1.45% 970.75Million 2.60% معامله
127,757 0.11% 928.22Million 2.39% معامله
146,567 0.48% 925.19Million 0.93% معامله
117,515 0.16% 895.67Million 2.24% معامله
161,900 0.98% 354.89Million 1.32% معامله
42 2.44% 8.16Million 36.36% معامله
312,986 2.71% 269.37Million -0.62% معامله
1,006,211 1.44% 2.78Billion 6.57% معامله
0.00357 7.50% 29.33Million 3.45% معامله
50,612 0.14% 208.84Million -0.34% معامله
95,944 0.99% 419.91Million 2.70% معامله
87,928 -3.54% 338.52Million 0.59% معامله
0.0165982 0.76% 932.09Million 3.02% معامله
10.65 -2.29% 4.11Million 0.92% معامله
2.07 15.71% 627.12Million 28.48% معامله
60,595 1.23% 510.73Million 7.18% معامله
792 4.76% 434.54Million 1.02% معامله
479,199 14.59% 461.60Million 22.98% معامله
58,787 -0.55% 271.36Million -0.48% معامله
154,634 -3.08% 1.13Billion -5.48% معامله
122,288 2.38% 313.11Million 5.89% معامله
73,384,500 -0.92% 1.80Billion -2.26% معامله
29,791 0.58% 248.87Million 5.33% معامله
779,624 -1.10% 349.73Million 6.70% معامله
33,682 1.28% 562.99Million 5.47% معامله
7,685 3.96% 492.22Million 4.69% معامله
4,889,506 -1.95% 206.30Million 1.82% معامله
818 2.38% 1.19Billion 8.79% معامله
11,312 5.28% 332.67Million 20.84% معامله
427,646,394 -0.91% 468.64Million -0.37% معامله
281,338 1.19% 4.49Billion 6.28% معامله
15,861 4.53% 613.10Million 18.45% معامله
134 13.56% 55.31Million 10.29% معامله
40,155 0.36% 3.04Billion 6.64% معامله
16,129 4.71% 6.27Billion 6.12% معامله
0.0000142 7.25% 19.74Million 8.67% معامله
4,787 -2.41% 393.46Million 1.34% معامله
81,212 1.91% 886.17Million 0.56% معامله
3,958 2.57% 417.31Million 7.29% معامله
1,490 10.45% 764.96Million 13.28% معامله
0.00006725 1.89% 11.85Million 10.59% معامله
0.0089023 3.81% 321.46Million 6.08% معامله
22,252 5.08% 833.53Million 9.24% معامله
23,107 3.03% 179.97Million 4.88% معامله
346,953 3.92% 1.57Billion 1.40% معامله
0.4704 3.75% 3.83Billion 12.39% معامله
3,063,010 -0.06% 359.71Million 7.89% معامله
44,017 0.99% 1.67Billion 7.65% معامله
37,173 4.04% 770.36Million 8.94% معامله
6,073 -1.32% 4.77Billion 2.09% معامله
20,248 0.77% 367.11Million 4.95% معامله
50,600 0.00% 76.73Billion -0.43% معامله
5,207 0.27% 7.08Billion -0.03% معامله
12,227,634 -2.53% 903.92Million 8.27% معامله
11,679,865 0.38% 3.98Billion 0.17% معامله
4,518 0.29% 937.11Million 11.77% معامله
30,965 -0.64% 1.96Billion 0.17% معامله
3,647,895 -0.49% 527.20Million 4.11% معامله
112,329,038 0.31% 3.10Billion 8.73% معامله
2,144,106,643 2.78% 3.39Billion 12.57% معامله