انتخاب پایه بازار
NamePrice
تغییرات(24h)
حجم معاملات(24h)
7d Change
22,937 2.44% 435.78Million 9.51% معامله
339,069 5.10% 730.50Million 7.30% معامله
36,302 -0.42% 346.79Million 0.28% معامله
15,406 1.73% 2.15Billion 13.63% معامله
21,808 -7.24% 430.59Million 20.99% معامله
25,581 -6.32% 438.57Million 2.97% معامله
188,232 -2.47% 720.24Million 11.44% معامله
13,686 -2.61% 911.89Million -8.06% معامله
845,088 -4.55% 1.81Billion -2.62% معامله
195,726 0.94% 122.68Million 5.13% معامله
5,095,955 0.20% 842.88Million 1.09% معامله
0.025005 2.05% 795.76Million 6.63% معامله
440,930 11.81% 1.48Billion 18.92% معامله
13,646 2.73% 1.84Billion 13.58% معامله
25,550 -4.13% 1.92Billion 14.05% معامله
15,647 -2.48% 754.20Million 1.15% معامله
488,221 2.06% 941.90Million 3.42% معامله
1,572,687 4.09% 5.54Billion 16.06% معامله
193,939 6.46% 2.83Billion 20.03% معامله
40,155 -0.93% 935.69Million 4.07% معامله
1,807 0.89% 13.86Billion 7.37% معامله
529 0.19% 13.16Billion -0.47% معامله
53,394 0.06% 191.65Million 7.64% معامله
0.00003071 7.64% 107.17Million -2.11% معامله
0.06544 9.32% 7.72Billion 18.93% معامله
0.00000814 4.49% 158.26Million 13.11% معامله
14,434 -3.93% 96.37Million 16.57% معامله
6,909 4.95% 1.82Million 7.59% معامله
55,869 1.04% 1.53Billion 9.41% معامله
1,100,000 -0.98% 614.52Million 7.59% معامله
174,798 3.43% 591.49Million 5.44% معامله
8,545 1.57% 288.12Million 7.43% معامله
18,510 3.81% 340.39Million 5.76% معامله
0.2953 23.61% 529.33Million 58.93% معامله
10.5 0.96% 4.35Million -2.73% معامله
11,612 2.59% 226.79Million 7.21% معامله
121,163 -0.75% 320.90Million -1.17% معامله
13.5 39.18% 829.65Million 118.49% معامله
53,767 23.87% 553.83Million 23.42% معامله
108,512 9.04% 296.33Million 21.00% معامله
103,535,250 0.15% 1.15Billion 1.91% معامله
3.6 2.86% 18.85Million 2.94% معامله
372,941 1.12% 354.84Million 4.95% معامله
2,677,775 2.90% 362.77Million 6.51% معامله
151,232 -2.36% 673.60Million 0.61% معامله
98,182 -0.40% 943.47Million 2.98% معامله
128,283 -2.11% 938.83Million 3.99% معامله
146,970 -0.90% 902.84Million 3.40% معامله
118,682 -0.40% 963.46Million 4.12% معامله
161,935 -0.99% 356.32Million 3.83% معامله
42 13.51% 14.35Million 22.06% معامله
312,313 1.20% 338.72Million 0.56% معامله
1,007,949 1.48% 2.97Billion 6.79% معامله
0.0036655 14.55% 115.81Million 17.51% معامله
50,486 -0.18% 206.19Million -0.86% معامله
95,797 3.44% 453.61Million 5.15% معامله
92,231 6.04% 352.65Million 5.64% معامله
0.01669 0.26% 973.35Million 3.79% معامله
11.3 5.71% 3.15Million 5.70% معامله
1.817 7.58% 823.17Million 14.72% معامله
60,752 -2.55% 839.35Million 5.32% معامله
773 0.00% 436.17Million 0.85% معامله
417,768 1.98% 300.21Million 7.23% معامله
59,727 2.73% 417.97Million -1.31% معامله
164,236 -2.66% 1.01Billion 0.46% معامله
121,134 3.88% 238.62Million 5.10% معامله
75,100,935 -2.10% 1.78Billion -1.29% معامله
30,362 0.87% 265.50Million 6.32% معامله
811,467 0.71% 474.37Million 11.36% معامله
33,791 2.97% 664.45Million 5.47% معامله
7,609 1.44% 504.52Million -0.67% معامله
5,107,471 -1.39% 323.79Million 5.44% معامله
819 6.50% 1.23Billion 10.70% معامله
12,006 24.47% 2.88Billion 29.78% معامله
438,130,875 1.65% 2.15Billion 3.09% معامله
285,101 2.72% 3.43Billion 8.75% معامله
14,162 0.80% 498.30Million 4.50% معامله
127 6.72% 11.58Million 2.83% معامله
40,722 -0.43% 4.39Billion 7.79% معامله
15,671 -2.29% 6.52Billion 2.92% معامله
0.00001382 6.31% 38.04Million 11.89% معامله
4,872 5.05% 736.35Million 3.77% معامله
80,488 0.26% 941.30Million -2.66% معامله
3,905 0.51% 832.09Million 4.65% معامله
1,384 3.44% 333.25Million -0.54% معامله
0.00006686 8.56% 116.10Million 7.82% معامله
0.00867676 3.30% 331.24Million 5.55% معامله
21,745 1.07% 1.11Billion 5.03% معامله
22,873 0.80% 245.21Million 1.91% معامله
336,363 1.52% 1.22Billion -3.34% معامله
0.4555 6.75% 6.19Billion 8.20% معامله
3,117,910 -2.91% 670.13Million 11.37% معامله
43,893 2.53% 1.73Billion 5.58% معامله
35,917 1.98% 665.94Million 4.10% معامله
6,208 1.22% 5.48Billion 4.89% معامله
20,475 3.23% 625.20Million 6.11% معامله
50,510 -0.18% 73.73Billion -0.82% معامله
5,245 0.63% 7.15Billion -0.95% معامله
12,441,311 9.12% 3.41Billion 8.66% معامله
11,647,606 1.35% 4.56Billion 0.89% معامله
4,444 4.12% 1.67Billion 11.13% معامله
31,485 -0.62% 2.84Billion 2.41% معامله
3,708,444 1.97% 782.68Million 6.01% معامله
113,688,918 4.01% 3.92Billion 10.57% معامله
2,111,787,238 5.28% 4.67Billion 11.62% معامله