انتخاب پایه بازار
NamePrice
تغییرات(24h)
حجم معاملات(24h)
7d Change
23,664 2.04% 2.19Billion 13.26% معامله
357,959 3.35% 358.67Million 16.15% معامله
37,861 4.88% 434.70Million 6.81% معامله
14,951 -0.60% 1.33Billion 9.58% معامله
20,869 -3.55% 236.25Million 8.93% معامله
28,608 2.42% 354.75Million 2.63% معامله
182,312 -3.23% 166.73Million 8.95% معامله
14,751 8.70% 987.97Million 3.20% معامله
815,387 -2.70% 313.21Million -3.43% معامله
200,810 3.14% 116.28Million 6.68% معامله
5,088,348 0.27% 842.89Million 1.32% معامله
0.0251686 1.05% 803.42Million 8.71% معامله
438,603 0.60% 697.17Million 20.99% معامله
13,515 -0.92% 433.43Million 11.64% معامله
25,563 0.41% 1.10Billion 14.57% معامله
15,535 0.26% 503.18Million -2.48% معامله
488,998 1.43% 627.13Million 5.02% معامله
1,566,802 -0.91% 2.78Billion 13.68% معامله
179,862 -3.62% 770.36Million 8.91% معامله
40,678 0.02% 499.61Million 5.35% معامله
1,916 6.98% 18.28Billion 13.61% معامله
544 3.62% 13.35Billion 2.73% معامله
56,774 7.17% 177.90Million 9.28% معامله
0.0000328 15.09% 161.72Million 9.75% معامله
0.07837 18.69% 11.39Billion 40.80% معامله
0.00000855 -0.93% 54.00Million 18.67% معامله
14,827 -2.33% 54.92Million 15.14% معامله
6,177 -10.22% 12.95Million -19.42% معامله
54,075 -1.08% 1.08Billion 5.10% معامله
1,124,373 0.00% 52.96Million 6.40% معامله
172,023 -0.29% 642.40Million 1.42% معامله
12,924 45.16% 650.20Million 41.33% معامله
18,887 1.40% 325.56Million 7.96% معامله
0.3537 26.05% 241.89Million 68.87% معامله
10.5 -0.94% 2.21Million -0.90% معامله
11,870 2.88% 279.65Million 8.68% معامله
121,296 1.09% 361.44Million -2.27% معامله
11.998 -0.84% 178.22Million 112.83% معامله
57,663 9.13% 316.19Million 51.87% معامله
110,947 3.41% 349.55Million 22.05% معامله
101,842,130 -0.49% 1.02Billion -0.43% معامله
3.5 6.06% 44.09Million -5.41% معامله
377,416 -0.54% 369.38Million 6.27% معامله
2,539,738 -4.00% 360.17Million 1.17% معامله
148,132 0.16% 544.98Million -1.82% معامله
98,588 0.71% 1.01Billion 2.56% معامله
128,099 -0.34% 928.70Million 2.61% معامله
146,976 0.04% 951.98Million 0.92% معامله
117,825 -0.05% 907.85Million 2.38% معامله
162,056 0.28% 357.62Million 1.60% معامله
42 10.53% 13.80Million 27.27% معامله
311,996 1.43% 260.68Million -0.77% معامله
1,009,629 0.84% 2.75Billion 5.86% معامله
0.0035511 4.79% 31.04Million 6.11% معامله
50,544 -0.14% 216.86Million -0.44% معامله
96,367 0.50% 409.87Million 3.34% معامله
88,060 -3.08% 353.69Million 0.55% معامله
0.0167355 0.94% 928.66Million 3.86% معامله
11.18 2.57% 4.00Million 0.92% معامله
2.07 15.71% 597.39Million 23.31% معامله
61,137 0.72% 539.49Million 8.13% معامله
811 5.32% 438.64Million 3.83% معامله
491,420 17.81% 466.67Million 25.69% معامله
59,791 -0.46% 277.02Million 0.53% معامله
153,617 -5.15% 1.12Billion -5.51% معامله
123,464 3.24% 495.30Million 6.47% معامله
73,593,900 -0.94% 1.81Billion -2.12% معامله
29,947 -0.03% 253.72Million 4.78% معامله
782,852 -1.23% 350.61Million 6.79% معامله
33,660 0.40% 570.74Million 4.95% معامله
7,689 2.10% 475.61Million 3.77% معامله
4,892,950 -2.56% 205.82Million -0.13% معامله
824 2.36% 1.15Billion 8.92% معامله
11,312 5.28% 330.43Million 19.30% معامله
435,068,800 -0.21% 472.56Million 0.59% معامله
284,036 1.08% 4.35Billion 6.86% معامله
15,381 4.08% 673.10Million 15.02% معامله
134 13.56% 54.96Million 9.39% معامله
40,188 -0.55% 3.03Billion 6.66% معامله
16,196 3.27% 6.34Billion 6.03% معامله
0.00001426 4.47% 19.29Million 11.50% معامله
4,825 -2.60% 407.68Million 1.07% معامله
82,117 2.18% 887.60Million 1.16% معامله
3,974 1.79% 417.89Million 7.58% معامله
1,495 6.41% 741.22Million 13.79% معامله
0.00006927 1.17% 12.70Million 18.74% معامله
0.00888691 2.98% 322.94Million 4.67% معامله
22,260 3.88% 836.24Million 8.40% معامله
23,259 2.47% 175.81Million 5.40% معامله
346,144 1.61% 1.56Billion 1.13% معامله
0.48 5.45% 4.05Billion 13.86% معامله
3,059,071 -0.86% 447.87Million 6.93% معامله
44,156 0.27% 1.71Billion 7.42% معامله
36,888 0.88% 757.01Million 7.56% معامله
6,090 -1.06% 4.91Billion 2.04% معامله
20,293 -0.44% 332.55Million 4.70% معامله
50,545 -0.19% 78.20Billion -0.44% معامله
5,199 -0.57% 7.18Billion -0.38% معامله
12,195,785 -3.60% 909.09Million 8.07% معامله
11,673,864 -0.26% 4.06Billion -0.16% معامله
4,571 1.92% 978.88Million 11.85% معامله
31,107 -0.88% 2.03Billion 0.44% معامله
3,644,078 -1.26% 542.10Million 3.50% معامله
112,304,829 -0.33% 3.15Billion 8.25% معامله
2,134,709,948 1.41% 3.30Billion 11.65% معامله