انتخاب پایه بازار
NamePrice
تغییرات(24h)
حجم معاملات(24h)
7d Change
23,000 3.10% 435.45Million 11.50% معامله
339,069 5.10% 730.50Million 7.30% معامله
36,277 -0.49% 345.46Million -0.07% معامله
15,388 1.61% 2.14Billion 13.66% معامله
22,034 -6.27% 428.17Million 21.63% معامله
25,581 -6.32% 438.57Million 2.97% معامله
189,326 -1.90% 719.39Million 11.76% معامله
13,637 -2.99% 910.30Million -7.49% معامله
848,478 -4.69% 1.81Billion -1.84% معامله
196,056 0.90% 122.36Million 2.18% معامله
5,098,881 0.26% 839.43Million 1.14% معامله
0.0250952 2.42% 792.24Million 6.83% معامله
442,640 12.32% 1.48Billion 17.93% معامله
13,638 3.23% 1.83Billion 11.32% معامله
25,464 -4.46% 1.91Billion 14.29% معامله
15,717 -1.65% 750.94Million 1.74% معامله
491,525 3.06% 935.17Million 2.32% معامله
1,588,387 5.13% 5.48Billion 16.67% معامله
194,993 7.59% 2.83Billion 17.37% معامله
40,274 -0.66% 932.43Million 4.50% معامله
1,791 0.17% 13.86Billion 8.59% معامله
530 0.38% 13.10Billion -0.28% معامله
53,256 -0.64% 191.05Million 4.98% معامله
0.00003071 7.64% 107.17Million -2.11% معامله
0.06527 9.04% 7.71Billion 19.05% معامله
0.00000814 4.49% 158.26Million 13.11% معامله
14,434 -3.93% 96.37Million 16.57% معامله
6,909 4.95% 1.82Million 7.59% معامله
55,993 1.27% 1.53Billion 9.53% معامله
1,100,000 -0.98% 614.52Million 7.59% معامله
175,353 3.76% 589.82Million 5.62% معامله
8,546 1.58% 286.42Million 7.73% معامله
18,546 4.01% 338.79Million 5.97% معامله
0.2953 22.84% 529.05Million 56.08% معامله
10.5 0.96% 4.35Million -2.73% معامله
11,637 3.33% 226.40Million 5.98% معامله
121,281 -0.65% 320.26Million -1.15% معامله
12.5 28.87% 824.31Million 111.76% معامله
52,800 25.13% 544.90Million 22.76% معامله
108,420 8.95% 294.20Million 20.82% معامله
103,820,940 0.43% 1.14Billion 2.02% معامله
3.6 2.86% 18.85Million 2.94% معامله
373,506 1.27% 354.15Million 5.03% معامله
2,681,487 3.04% 359.87Million 6.61% معامله
151,170 -2.40% 671.87Million 0.67% معامله
98,559 -0.02% 939.66Million 3.17% معامله
128,663 -1.82% 933.59Million 4.16% معامله
147,282 -0.69% 896.71Million 3.51% معامله
118,342 -0.69% 957.91Million 3.97% معامله
162,176 -0.85% 354.35Million 3.91% معامله
42 13.51% 14.35Million 22.06% معامله
312,297 1.19% 337.98Million 0.50% معامله
1,011,192 1.81% 2.95Billion 6.97% معامله
0.0036655 14.55% 115.81Million 17.51% معامله
50,571 -0.01% 203.87Million -0.77% معامله
96,458 4.15% 451.20Million 5.45% معامله
92,560 6.41% 350.04Million 5.89% معامله
0.01669 0.26% 973.08Million 3.76% معامله
11.3 5.71% 3.15Million 5.70% معامله
1.832 8.79% 821.71Million 15.83% معامله
60,820 -2.44% 838.32Million 5.38% معامله
776 0.52% 433.87Million 0.00% معامله
418,440 1.76% 299.16Million 6.97% معامله
59,874 2.55% 416.22Million -4.44% معامله
164,755 -1.12% 1.01Billion -1.57% معامله
121,134 3.88% 238.62Million 5.10% معامله
75,295,660 -1.84% 1.77Billion -1.07% معامله
30,559 1.53% 265.13Million 6.66% معامله
808,827 0.38% 470.48Million 11.18% معامله
33,885 3.42% 661.65Million 3.69% معامله
7,599 1.65% 502.53Million -1.12% معامله
5,107,064 -0.56% 323.39Million 4.33% معامله
827 7.54% 1.23Billion 11.31% معامله
12,270 27.20% 2.83Billion 31.19% معامله
438,541,533 1.74% 2.14Billion 3.18% معامله
285,552 3.71% 3.39Billion 7.72% معامله
14,195 1.03% 495.98Million 4.56% معامله
127 6.72% 11.58Million 2.83% معامله
40,911 0.03% 4.27Billion 8.04% معامله
15,666 -2.33% 6.48Billion 2.97% معامله
0.00001382 6.31% 38.04Million 11.89% معامله
4,872 5.05% 736.17Million 3.77% معامله
81,041 1.21% 937.81Million -2.62% معامله
3,897 0.75% 830.89Million 4.65% معامله
1,387 3.66% 332.84Million -0.43% معامله
0.00006686 8.56% 116.10Million 7.82% معامله
0.00869291 3.49% 329.95Million 5.64% معامله
21,842 1.97% 1.11Billion 3.29% معامله
22,898 1.46% 244.56Million 1.74% معامله
336,619 1.60% 1.22Billion -3.31% معامله
0.4553 6.70% 6.18Billion 8.18% معامله
3,117,910 -2.91% 670.13Million 11.37% معامله
43,956 2.25% 1.72Billion 4.88% معامله
36,026 2.67% 664.16Million 4.10% معامله
6,218 1.39% 5.44Billion 4.97% معامله
20,508 3.40% 623.77Million 6.20% معامله
50,510 -0.18% 73.31Billion -0.83% معامله
5,245 0.63% 7.11Billion -1.02% معامله
12,441,311 9.12% 3.41Billion 8.66% معامله
11,692,505 1.74% 4.55Billion 1.08% معامله
4,453 4.33% 1.66Billion 10.95% معامله
31,485 -0.62% 2.84Billion 2.41% معامله
3,726,616 2.47% 778.66Million 6.25% معامله
113,891,003 4.20% 3.91Billion 10.67% معامله
2,111,692,800 6.00% 4.66Billion 11.50% معامله