انتخاب پایه بازار
NamePrice
تغییرات(24h)
حجم معاملات(24h)
7d Change
22,937 2.44% 435.78Million 9.51% معامله
339,069 5.10% 730.50Million 7.30% معامله
36,172 -0.77% 346.11Million 0.10% معامله
15,390 1.62% 2.14Billion 13.63% معامله
21,801 -7.27% 429.82Million 20.99% معامله
25,581 -6.32% 438.57Million 2.97% معامله
188,604 -2.27% 720.08Million 11.54% معامله
13,647 -2.89% 911.35Million -8.06% معامله
845,088 -4.55% 1.81Billion -2.62% معامله
195,726 0.94% 122.68Million 5.13% معامله
5,101,005 0.30% 842.30Million 1.09% معامله
0.025005 2.05% 795.11Million 6.63% معامله
440,930 11.81% 1.48Billion 18.92% معامله
13,607 2.44% 1.83Billion 13.58% معامله
25,556 -4.11% 1.92Billion 14.05% معامله
15,638 -2.54% 752.26Million 1.14% معامله
487,580 1.92% 938.65Million 3.42% معامله
1,571,789 4.03% 5.53Billion 16.06% معامله
194,430 6.73% 2.83Billion 20.18% معامله
40,155 -0.93% 935.69Million 4.07% معامله
1,807 0.89% 13.86Billion 7.37% معامله
527 -0.19% 13.14Billion -0.47% معامله
53,394 0.06% 191.30Million 7.64% معامله
0.00003071 7.64% 107.17Million -2.11% معامله
0.06529 9.07% 7.72Billion 18.80% معامله
0.00000814 4.49% 158.26Million 13.11% معامله
14,434 -3.93% 96.37Million 16.57% معامله
6,909 4.95% 1.82Million 7.59% معامله
55,993 1.27% 1.53Billion 9.53% معامله
1,100,000 -0.98% 614.52Million 7.59% معامله
174,848 3.46% 590.62Million 5.44% معامله
8,516 1.22% 287.77Million 7.43% معامله
18,475 3.61% 340.07Million 5.76% معامله
0.2953 23.61% 529.33Million 58.93% معامله
10.5 0.96% 4.35Million -2.73% معامله
11,612 2.59% 226.79Million 7.21% معامله
121,163 -0.75% 320.90Million -1.17% معامله
13.5 39.18% 829.65Million 118.49% معامله
53,767 23.87% 553.83Million 23.42% معامله
108,512 9.04% 296.33Million 21.00% معامله
103,494,990 0.12% 1.14Billion 1.91% معامله
3.6 2.86% 18.85Million 2.94% معامله
372,941 1.12% 354.34Million 4.95% معامله
2,676,525 2.85% 361.62Million 6.51% معامله
150,972 -2.53% 673.19Million 0.61% معامله
98,331 -0.25% 940.54Million 3.05% معامله
128,295 -2.11% 936.65Million 3.99% معامله
146,984 -0.89% 899.12Million 3.40% معامله
118,493 -0.56% 961.92Million 4.11% معامله
161,935 -0.99% 356.32Million 3.83% معامله
42 13.51% 14.35Million 22.06% معامله
312,313 1.20% 338.72Million 0.56% معامله
1,007,949 1.48% 2.97Billion 6.79% معامله
0.0036655 14.55% 115.81Million 17.51% معامله
50,486 -0.18% 205.75Million -0.86% معامله
94,858 2.43% 452.03Million 5.15% معامله
92,231 6.04% 351.65Million 5.64% معامله
0.01669 0.26% 973.35Million 3.79% معامله
11.3 5.71% 3.15Million 5.70% معامله
1.817 7.58% 823.17Million 14.72% معامله
60,820 -2.44% 838.32Million 5.38% معامله
773 0.00% 436.17Million 0.85% معامله
417,768 1.98% 300.21Million 7.23% معامله
59,727 2.73% 417.97Million -1.31% معامله
164,259 -2.64% 1.01Billion 0.57% معامله
121,134 3.88% 238.62Million 5.10% معامله
75,100,935 -2.10% 1.77Billion -1.29% معامله
30,362 0.87% 265.50Million 6.32% معامله
811,467 0.71% 474.37Million 11.36% معامله
33,791 2.97% 664.45Million 5.47% معامله
7,597 1.28% 504.16Million -0.75% معامله
5,107,471 -1.39% 323.79Million 5.44% معامله
818 6.37% 1.23Billion 10.70% معامله
12,050 24.92% 2.88Billion 30.01% معامله
437,770,170 1.57% 2.15Billion 3.09% معامله
285,129 2.73% 3.43Billion 8.75% معامله
14,214 1.17% 498.10Million 4.57% معامله
127 6.72% 11.58Million 2.83% معامله
40,784 -0.28% 4.37Billion 7.88% معامله
15,663 -2.34% 6.51Billion 2.90% معامله
0.00001382 6.31% 38.04Million 11.89% معامله
4,872 5.05% 736.17Million 3.77% معامله
80,607 0.40% 939.55Million -2.59% معامله
3,897 0.75% 830.89Million 4.65% معامله
1,384 3.44% 333.25Million -0.54% معامله
0.00006686 8.56% 116.10Million 7.82% معامله
0.00867762 3.31% 330.94Million 5.55% معامله
21,745 1.07% 1.11Billion 5.03% معامله
22,861 0.75% 244.82Million 1.91% معامله
336,363 1.52% 1.22Billion -3.34% معامله
0.4556 6.77% 6.19Billion 8.18% معامله
3,117,910 -2.91% 670.13Million 11.37% معامله
43,901 2.55% 1.72Billion 5.58% معامله
35,917 1.98% 665.94Million 4.10% معامله
6,210 1.26% 5.48Billion 4.90% معامله
20,475 3.23% 624.44Million 6.11% معامله
50,505 -0.19% 73.60Billion -0.82% معامله
5,244 0.61% 7.14Billion -0.95% معامله
12,441,311 9.12% 3.41Billion 8.66% معامله
11,647,606 1.35% 4.56Billion 0.89% معامله
4,449 4.24% 1.66Billion 11.15% معامله
31,485 -0.62% 2.84Billion 2.41% معامله
3,715,327 2.16% 781.92Million 6.10% معامله
113,732,920 4.05% 3.91Billion 10.59% معامله
2,111,787,238 5.28% 4.67Billion 11.62% معامله