انتخاب پایه بازار
NamePrice
تغییرات(24h)
حجم معاملات(24h)
7d Change
20,616 -4.73% 102.02Million -5.59% معامله
301,549 -4.74% 139.81Million -6.85% معامله
34,676 -6.43% 123.02Million -11.36% معامله
13,781 -2.10% 1.28Billion -11.64% معامله
17,756 -5.39% 365.02Million -1.01% معامله
28,639 9.65% 15.71Billion 39.48% معامله
166,248 -2.89% 341.22Million -4.83% معامله
14,031 -7.12% 434.16Million 3.32% معامله
824,756 -5.91% 1.57Billion 3.30% معامله
184,775 -0.96% 325.77Million -6.21% معامله
4,982,993 -2.08% 779.14Million -0.98% معامله
0.0230904 -2.09% 693.06Million -5.73% معامله
364,134 -0.03% 390.26Million 1.15% معامله
11,912 -2.43% 462.09Million -6.61% معامله
21,234 -6.15% 1.04Billion -3.03% معامله
15,211 -1.72% 676.96Million 5.23% معامله
460,874 -5.24% 660.20Million 1.24% معامله
1,371,041 -0.84% 1.54Billion -2.47% معامله
157,205 -4.66% 671.22Million -7.59% معامله
38,043 -4.16% 507.83Million -1.57% معامله
1,703 -3.57% 154.05Million -13.71% معامله
533 -1.30% 12.93Billion 2.39% معامله
49,453 0.55% 154.94Million 2.85% معامله
0.00002908 -6.19% 68.92Million -7.20% معامله
0.05368 -3.44% 890.86Million -5.07% معامله
0.00000722 -15.85% 102.46Million 16.22% معامله
12,301 -3.59% 284.80Million -6.04% معامله
6,862 -8.08% 129.87Million 66.20% معامله
50,853 -2.15% 708.31Million -1.79% معامله
1,020,228 -5.64% 61.96Million -4.18% معامله
175,461 5.61% 801.31Million 9.03% معامله
8,647 10.83% 367.09Million 11.83% معامله
17,189 -3.04% 291.74Million -5.81% معامله
0.1894 -10.66% 136.87Million -2.17% معامله
10.8 4.85% 6.13Million -6.09% معامله
10,722 -2.82% 169.48Million -5.00% معامله
124,368 3.25% 420.88Million 4.05% معامله
5.5 5.77% 160.44Million 35.06% معامله
36,635 -8.72% 863.19Million 16.41% معامله
89,779 -1.09% 282.85Million -9.06% معامله
101,858,982 0.55% 920.12Million 1.48% معامله
3.4 -5.56% 3.72Million -8.11% معامله
346,653 -5.17% 299.99Million -6.51% معامله
2,480,227 -2.73% 349.17Million -4.58% معامله
161,626 20.97% 1.14Billion 97.63% معامله
96,605 1.19% 997.13Million 1.62% معامله
125,618 1.92% 999.03Million 1.13% معامله
145,521 1.62% 986.41Million -0.26% معامله
115,967 1.19% 930.56Million 0.44% معامله
161,344 3.70% 345.23Million 2.93% معامله
34 3.03% 3.61Million -2.86% معامله
324,177 4.70% 522.66Million 23.17% معامله
931,247 -2.77% 1.98Billion -5.40% معامله
0.00321 -3.60% 38.63Million -3.99% معامله
50,997 0.40% 199.79Million 0.39% معامله
104,140 16.00% 1.41Billion 13.28% معامله
86,644 -3.57% 328.30Million -0.18% معامله
0.01588 -2.91% 860.21Million 0.19% معامله
10.59 5.37% 1.51Million -5.09% معامله
1.58 -1.74% 828.49Million 1.18% معامله
57,565 -3.43% 442.10Million -6.94% معامله
772 -0.13% 494.08Million 16.38% معامله
387,817 -1.53% 275.34Million 2.19% معامله
58,404 -1.65% 327.22Million 15.69% معامله
156,831 -6.82% 508.05Million 2.87% معامله
111,320 -6.78% 8.90Million -18.05% معامله
74,060,712 -2.54% 1.65Billion 5.02% معامله
28,114 -3.18% 274.00Million -2.28% معامله
711,445 -4.66% 415.27Million -1.50% معامله
31,101 -4.27% 428.04Million -4.61% معامله
7,196 -7.18% 574.57Million 0.07% معامله
4,799,892 -2.19% 297.08Million 5.18% معامله
735 -2.65% 998.11Million -3.34% معامله
9,212 -4.27% 1.32Billion -3.73% معامله
421,145,689 -1.47% 815.95Million 0.36% معامله
263,723 -2.06% 3.35Billion -0.91% معامله
13,245 -3.89% 411.26Million -6.94% معامله
120 -5.51% 1.65Billion -9.77% معامله
37,525 -2.68% 2.73Billion -8.21% معامله
14,698 -5.28% 5.67Billion -6.11% معامله
0.0000127 3.08% 459.05Million 7.67% معامله
4,594 -3.37% 292.50Million -3.28% معامله
80,240 -3.30% 1.27Billion 6.89% معامله
3,667 -3.04% 459.77Million -5.05% معامله
1,324 -2.36% 577.54Million 0.80% معامله
0.00006039 -1.08% 127.32Million -2.34% معامله
0.00823682 -2.20% 329.44Million 6.75% معامله
20,049 -5.75% 323.48Million -3.46% معامله
21,749 -3.41% 208.64Million 2.81% معامله
329,221 -8.39% 1.95Billion 5.44% معامله
0.4119 -3.17% 2.81Billion -3.38% معامله
2,779,141 -4.00% 622.95Million -2.13% معامله
40,346 -4.14% 1.63Billion -5.96% معامله
33,890 -3.91% 486.80Million -5.35% معامله
5,882 -1.70% 4.49Billion -2.72% معامله
19,013 -2.69% 263.71Million -3.01% معامله
51,036 0.27% 68.73Billion 0.33% معامله
5,156 -4.94% 7.28Billion 0.19% معامله
11,235,741 -2.00% 851.13Million -2.33% معامله
11,491,652 -1.48% 3.85Billion -13.23% معامله
3,943 -4.04% 1.15Billion 1.03% معامله
30,619 -1.04% 2.21Billion -1.40% معامله
3,477,491 -2.05% 554.80Million -1.51% معامله
102,744,446 -1.37% 2.93Billion 0.52% معامله
1,884,713,915 -0.70% 5.02Billion -0.85% معامله