انتخاب پایه بازار
NamePrice
تغییرات(24h)
حجم معاملات(24h)
7d Change
22,759 1.64% 437.23Million 8.97% معامله
335,777 3.03% 730.62Million 11.33% معامله
36,183 -0.74% 349.40Million 0.23% معامله
15,406 1.73% 2.16Billion 13.76% معامله
21,896 -6.86% 432.59Million 20.73% معامله
25,581 -6.32% 438.57Million 2.97% معامله
187,271 -2.96% 722.45Million 11.09% معامله
13,606 -3.18% 912.84Million -8.20% معامله
837,320 -5.43% 1.82Billion -3.05% معامله
196,647 1.42% 127.49Million 5.32% معامله
5,076,356 -0.18% 859.70Million 0.89% معامله
0.0249777 1.94% 813.34Million 6.52% معامله
441,517 11.96% 1.49Billion 19.18% معامله
13,640 2.69% 1.85Billion 13.31% معامله
25,811 -3.16% 1.95Billion 14.84% معامله
15,549 -3.09% 765.02Million 0.89% معامله
482,481 0.86% 952.66Million 2.88% معامله
1,563,847 3.50% 5.57Billion 15.77% معامله
193,609 6.28% 2.84Billion 19.57% معامله
40,429 -0.25% 942.06Million 4.33% معامله
1,826 1.95% 13.90Billion 7.93% معامله
528 0.00% 13.49Billion -0.47% معامله
52,814 -1.03% 195.05Million 7.05% معامله
0.00003102 8.73% 125.65Million -1.52% معامله
0.06454 7.82% 7.84Billion 18.60% معامله
0.00000814 4.49% 158.26Million 13.11% معامله
14,489 -5.89% 98.10Million 16.68% معامله
6,909 4.95% 1.82Million 7.59% معامله
55,450 0.29% 1.55Billion 9.00% معامله
1,100,000 -0.98% 614.52Million 7.59% معامله
174,465 3.23% 605.11Million 5.24% معامله
8,607 2.31% 293.63Million 7.73% معامله
18,506 3.79% 346.45Million 5.76% معامله
0.2953 23.61% 532.61Million 58.93% معامله
10.5 0.96% 4.35Million -2.73% معامله
11,574 2.25% 229.95Million 7.06% معامله
120,319 -1.44% 326.63Million -1.51% معامله
13.4 38.14% 829.93Million 118.49% معامله
53,822 24.00% 554.80Million 23.48% معامله
108,982 9.52% 303.50Million 20.91% معامله
103,244,484 -0.13% 1.17Billion 1.79% معامله
3.6 2.86% 18.85Million 2.94% معامله
374,140 1.44% 363.31Million 4.85% معامله
2,669,506 2.58% 368.32Million 6.30% معامله
147,866 -4.53% 697.60Million -0.44% معامله
98,242 -0.34% 965.31Million 2.93% معامله
127,300 -2.86% 965.30Million 3.61% معامله
145,926 -1.61% 927.31Million 3.03% معامله
118,219 -0.79% 985.14Million 4.07% معامله
161,231 -1.43% 366.63Million 3.61% معامله
40 11.11% 15.29Million 17.65% معامله
310,689 0.67% 344.42Million 0.21% معامله
1,004,862 1.17% 3.01Billion 6.61% معامله
0.0036655 14.55% 115.81Million 17.51% معامله
50,491 -0.17% 210.96Million -0.83% معامله
96,151 3.82% 488.33Million 5.15% معامله
92,294 6.11% 360.58Million 5.92% معامله
0.01657 -0.46% 990.30Million 3.41% معامله
11.05 3.27% 3.37Million 4.75% معامله
1.807 6.99% 840.79Million 14.44% معامله
60,527 -2.91% 845.25Million 5.12% معامله
768 -0.65% 449.38Million 0.52% معامله
418,142 2.07% 303.21Million 7.20% معامله
60,639 4.30% 422.54Million -0.58% معامله
162,544 -3.66% 1.02Billion -0.06% معامله
121,134 3.88% 238.62Million 5.10% معامله
75,008,835 -2.22% 1.82Billion -1.31% معامله
30,175 0.25% 271.39Million 5.99% معامله
801,557 -0.52% 484.13Million 10.76% معامله
33,589 2.36% 668.46Million 5.22% معامله
7,536 0.47% 509.33Million -1.07% معامله
5,073,714 -2.04% 327.69Million 5.06% معامله
814 5.85% 1.25Billion 10.36% معامله
11,743 21.74% 2.88Billion 28.38% معامله
438,132,414 1.65% 2.16Billion 2.98% معامله
282,559 1.81% 3.53Billion 8.30% معامله
14,183 0.95% 506.15Million 4.46% معامله
123 3.36% 11.83Million 1.21% معامله
40,700 -0.48% 4.41Billion 7.61% معامله
15,608 -2.69% 6.66Billion 2.65% معامله
0.00001382 6.31% 38.04Million 11.89% معامله
4,889 5.41% 761.44Million 4.27% معامله
80,454 0.21% 953.20Million -2.78% معامله
3,895 0.26% 845.36Million 4.49% معامله
1,383 3.36% 342.17Million -0.54% معامله
0.00006637 7.78% 121.48Million 7.20% معامله
0.00861213 2.53% 337.88Million 5.15% معامله
21,710 0.91% 1.11Billion 4.91% معامله
22,782 0.40% 250.20Million 1.64% معامله
338,074 2.04% 1.22Billion -3.36% معامله
0.451 5.69% 6.30Billion 7.65% معامله
3,095,535 -3.60% 676.47Million 10.77% معامله
43,893 2.53% 1.77Billion 5.59% معامله
35,964 2.12% 676.49Million 3.96% معامله
6,185 0.85% 5.62Billion 4.61% معامله
20,472 3.22% 630.09Million 5.96% معامله
50,511 -0.17% 75.43Billion -0.82% معامله
5,218 0.12% 7.31Billion -1.20% معامله
12,476,217 9.19% 3.42Billion 8.40% معامله
11,617,530 1.09% 4.65Billion 0.56% معامله
4,441 4.05% 1.69Billion 10.91% معامله
31,483 -0.62% 2.87Billion 2.29% معامله
3,705,732 1.90% 794.69Million 5.84% معامله
113,428,512 3.77% 3.99Billion 10.41% معامله
2,113,633,722 5.37% 4.81Billion 11.61% معامله