انتخاب پایه بازار
NamePrice
تغییرات(24h)
حجم معاملات(24h)
7d Change
21,667 -4.63% 103.90Million -1.18% معامله
310,926 0.10% 37.07Million -5.53% معامله
36,416 -0.90% 180.32Million -1.59% معامله
14,051 -1.12% 1.88Billion -4.23% معامله
23,077 11.87% 3.80Billion 17.28% معامله
27,933 1.94% 137.28Million 23.27% معامله
178,058 4.92% 288.99Million -3.91% معامله
13,641 1.93% 253.42Million -13.70% معامله
908,466 -1.00% 537.60Million 11.57% معامله
186,122 1.35% 258.08Million -3.34% معامله
5,091,106 -1.17% 850.86Million -0.09% معامله
0.0238903 0.95% 787.38Million 1.16% معامله
389,444 5.11% 700.10Million 3.24% معامله
12,915 -0.52% 429.04Million 0.31% معامله
23,936 2.98% 992.02Million -0.32% معامله
16,157 4.67% 437.95Million 1.05% معامله
476,982 -0.16% 587.58Million 4.27% معامله
1,377,667 -1.20% 1.45Billion -5.52% معامله
181,313 0.80% 490.57Million 3.14% معامله
40,014 2.42% 663.22Million 1.25% معامله
1,780 -5.22% 3.88Billion -0.06% معامله
527 -2.23% 10.54Billion -4.44% معامله
54,039 -2.05% 159.76Million 10.09% معامله
0.00002917 -5.60% 12.50Million 3.24% معامله
0.05577 -0.45% 781.19Million -1.53% معامله
0.00000763 0.39% 12.13Million 21.32% معامله
13,836 -6.93% 17.43Million 8.10% معامله
6,822 -1.32% 8.92Million 8.21% معامله
52,495 0.51% 570.12Million -3.45% معامله
1,108,403 5.92% 345.89Million 2.51% معامله
169,000 0.26% 626.95Million 4.55% معامله
8,940 -4.05% 269.53Million 21.06% معامله
17,593 0.24% 290.06Million -6.07% معامله
0.199 -0.65% 29.78Million -9.50% معامله
10.3 -3.74% 7.60Million 3.00% معامله
11,364 2.20% 191.20Million 0.07% معامله
122,732 -0.54% 349.91Million 1.10% معامله
6.8 21.43% 195.43Million 97.37% معامله
40,148 5.70% 307.40Million 23.06% معامله
97,778 3.57% 251.40Million 3.19% معامله
103,490,892 0.85% 1.05Billion 3.24% معامله
3.3 -13.16% 10.54Million -1.47% معامله
358,579 0.04% 295.86Million -5.46% معامله
2,576,765 0.52% 310.98Million -3.04% معامله
135,116 -2.93% 353.78Million 21.88% معامله
97,632 0.25% 969.19Million 2.15% معامله
128,442 0.91% 933.31Million 0.61% معامله
147,180 -0.64% 958.41Million 1.05% معامله
117,179 0.25% 908.60Million 1.30% معامله
161,323 0.08% 370.29Million 3.10% معامله
40 5.26% 21.64Million 21.21% معامله
307,190 1.01% 247.85Million -2.98% معامله
970,201 1.10% 1.78Billion -0.98% معامله
0.0033 0.00% 38.82Million -1.08% معامله
50,491 -0.59% 197.59Million -0.06% معامله
92,776 0.83% 258.97Million 3.41% معامله
84,293 -2.10% 336.63Million -7.50% معامله
0.01642 -0.82% 981.13Million 0.58% معامله
10.9 3.81% 1.01Million 6.20% معامله
1.678 1.45% 852.52Million 0.51% معامله
57,260 0.83% 325.82Million -3.39% معامله
792 4.35% 441.16Million 15.16% معامله
400,808 -1.72% 366.73Million 0.76% معامله
56,215 0.09% 234.93Million -3.48% معامله
162,775 2.39% 426.13Million -10.51% معامله
117,674 2.95% 7.28Million -2.83% معامله
77,509,952 -1.69% 1.78Billion 4.83% معامله
29,011 0.36% 285.87Million -3.68% معامله
773,179 3.99% 423.38Million 3.81% معامله
32,627 0.73% 349.83Million 0.49% معامله
7,621 1.22% 315.72Million -5.45% معامله
5,087,570 -0.15% 244.05Million 1.82% معامله
756 1.07% 1.04Billion -0.40% معامله
9,632 0.32% 1.50Billion -2.01% معامله
436,389,120 3.29% 423.15Million -2.60% معامله
276,877 -0.83% 2.86Billion 3.34% معامله
14,056 0.36% 437.83Million 0.37% معامله
120 0.00% 563.23Thousand -2.04% معامله
40,556 3.26% 2.81Billion 4.45% معامله
16,092 1.76% 5.75Billion -0.08% معامله
0.00001288 -1.38% 488.63Million 8.93% معامله
4,600 0.33% 381.76Million -6.52% معامله
81,949 1.79% 594.33Million -0.95% معامله
3,784 1.42% 482.65Million -1.42% معامله
1,324 1.38% 244.01Million 0.72% معامله
0.00006001 -3.19% 35.63Million 4.94% معامله
0.00827305 -0.94% 337.60Million -6.75% معامله
21,066 0.36% 225.49Million -1.39% معامله
22,269 0.47% 158.38Million 0.61% معامله
328,788 0.08% 645.20Million 5.79% معامله
0.4237 0.12% 2.30Billion 1.31% معامله
3,085,856 0.14% 329.84Million 3.91% معامله
42,780 0.73% 1.72Billion 2.31% معامله
34,851 0.74% 450.03Million -0.22% معامله
6,056 -0.07% 3.74Billion 0.36% معامله
19,496 1.12% 312.00Million -1.15% معامله
50,507 -0.48% 79.81Billion -0.07% معامله
5,218 -0.89% 7.05Billion -2.20% معامله
11,409,757 0.54% 644.82Million -0.76% معامله
11,571,154 -0.84% 3.76Billion -2.01% معامله
4,255 -0.37% 1.00Billion 6.87% معامله
30,951 -0.29% 1.58Billion -1.35% معامله
3,627,918 1.64% 609.35Million 0.37% معامله
105,675,363 -0.66% 3.11Billion 0.31% معامله
1,959,067,437 1.09% 3.08Billion 2.64% معامله