انتخاب پایه بازار
بازارآخرین قیمت
تغییرات(24h)
حجم معاملات(24h)
تغییرات هفتگی
18,474 2.14% 62.63 میلیون 0.89% معامله
303,407 ‎−3.01% 431.07 میلیون ‎−3.11% معامله
39,496 ‎−1.27% 192.00 میلیون 1.37% معامله
11,224 ‎−0.61% 597.42 میلیون ‎−0.03% معامله
13,184 ‎−10.04% 4.19 میلیارد 30.46% معامله
18,837 ‎−0.48% 306.53 میلیون 2.64% معامله
123,569 2.45% 316.39 میلیون 4.06% معامله
9,993 7.15% 271.46 میلیون 18.50% معامله
755,954 1.40% 1.71 میلیارد 7.85% معامله
206,406 1.25% 236.76 میلیون ‎−2.92% معامله
5,088,055 ‎−0.80% 599.79 میلیون ‎−7.34% معامله
0.0233916 ‎−1.80% 565.25 میلیون 12.32% معامله
320,166 ‎−0.68% 298.13 میلیون 5.18% معامله
13,745 7.74% 584.10 میلیون 12.81% معامله
18,272 1.08% 738.97 میلیون ‎−5.55% معامله
11,902 2.99% 725.71 میلیون 7.83% معامله
400,386 0.09% 561.97 میلیون 9.21% معامله
1,228,826 2.08% 1.10 میلیارد ‎−2.21% معامله
117,366 2.36% 1.10 میلیارد ‎−0.32% معامله
34,698 ‎−1.06% 398.40 میلیون 6.42% معامله
1,640 ‎−6.87% 2.79 میلیارد ‎−14.53% معامله
514 3.21% 9.58 میلیارد ‎−4.09% معامله
46,163 0.72% 105.27 میلیون ‎−2.55% معامله
0.0000361 ‎−2.06% 736.13 میلیون 0.64% معامله
0.0553 ‎−0.36% 1.16 میلیارد ‎−8.86% معامله
0.00000725 ‎−0.55% 955.65 میلیون 6.81% معامله
13,087 ‎−3.12% 226.96 میلیون 25.26% معامله
2,499 ‎−2.34% 169.38 میلیون ‎−0.79% معامله
54,258 7.41% 2.63 میلیارد 14.34% معامله
622,716 1.65% 805.43 میلیون 13.24% معامله
156,843 ‎−0.88% 444.84 میلیون 3.12% معامله
7,326 0.31% 202.21 میلیون 6.74% معامله
15,961 0.54% 218.99 میلیون 9.79% معامله
0.0323 ‎−3.58% 335.35 میلیون 19.76% معامله
14.7 ‎−2.00% 1.53 میلیون 18.55% معامله
11,148 5.07% 145.49 میلیون 13.18% معامله
117,045 1.21% 214.83 میلیون 9.48% معامله
3.3 ‎−2.94% 880.13 میلیون 0.00% معامله
22,935 ‎−0.56% 207.15 میلیون ‎−0.25% معامله
76,099 ‎−2.52% 232.51 میلیون 19.85% معامله
102,124,154 ‎−0.75% 731.36 میلیون ‎−1.18% معامله
4 ‎−11.11% 1.31 میلیون ‎−14.89% معامله
346,042 0.71% 233.20 میلیون 1.15% معامله
2,464,832 4.19% 267.46 میلیون 7.63% معامله
73,641 0.28% 229.87 میلیون 6.20% معامله
98,552 0.80% 616.29 میلیون 1.43% معامله
110,287 0.80% 705.84 میلیون ‎−1.90% معامله
145,432 ‎−0.32% 592.30 میلیون ‎−0.45% معامله
114,053 ‎−1.39% 528.17 میلیون ‎−2.04% معامله
153,586 ‎−0.16% 224.47 میلیون 0.34% معامله
33 3.13% 34.79 میلیون 6.45% معامله
239,659 ‎−1.02% 336.32 میلیون 14.42% معامله
891,379 ‎−0.15% 1.78 میلیارد 6.68% معامله
0.0033751 2.95% 502.20 میلیون 1.98% معامله
51,861 ‎−1.20% 119.00 میلیون ‎−0.39% معامله
89,408 ‎−0.58% 222.14 میلیون ‎−0.17% معامله
73,490 4.00% 230.76 میلیون 3.16% معامله
0.0177318 ‎−3.32% 673.91 میلیون 2.39% معامله
11.302 ‎−8.36% 12.38 میلیون ‎−3.34% معامله
1.574 ‎−0.19% 521.10 میلیون ‎−12.84% معامله
62,539 5.85% 4.07 میلیارد 16.34% معامله
608 1.50% 310.78 میلیون 4.73% معامله
241,455 0.32% 160.82 میلیون 0.45% معامله
44,964 ‎−1.99% 199.82 میلیون 4.22% معامله
119,010 4.48% 427.89 میلیون ‎−2.00% معامله
78,485 ‎−1.97% 1.91 میلیارد 23.09% معامله
69,474,312 2.26% 1.11 میلیارد ‎−4.15% معامله
27,416 4.36% 154.30 میلیون 12.94% معامله
588,962 3.82% 540.85 میلیون 1.52% معامله
29,725 1.46% 413.30 میلیون 6.64% معامله
5,919 6.34% 843.76 میلیون 17.04% معامله
4,626,948 ‎−1.31% 265.94 میلیون 13.48% معامله
770 2.53% 953.21 میلیون 11.71% معامله
8,978 1.61% 988.97 میلیون 8.78% معامله
292,509,567 ‎−0.78% 316.35 میلیون 0.21% معامله
238,137 0.07% 3.53 میلیارد 10.54% معامله
13,620 0.90% 293.12 میلیون ‎−1.90% معامله
122 ‎−0.81% 1.18 میلیارد 50.31% معامله
34,587 1.24% 3.12 میلیارد 9.11% معامله
12,657 2.15% 4.29 میلیارد 6.12% معامله
0.00001303 ‎−2.69% 292.32 میلیون ‎−4.98% معامله
3,474 1.14% 992.74 میلیون 11.65% معامله
69,863 ‎−1.71% 1.64 میلیارد 1.52% معامله
3,592 ‎−0.88% 428.31 میلیون 8.44% معامله
958 2.02% 378.77 میلیون 4.68% معامله
0.00006158 2.51% 297.36 میلیون ‎−5.95% معامله
0.00942896 1.35% 195.99 میلیون 1.53% معامله
18,728 ‎−0.24% 786.58 میلیون 11.45% معامله
20,588 ‎−0.09% 255.40 میلیون 16.68% معامله
285,707 2.67% 933.55 میلیون 15.39% معامله
0.4047 ‎−0.15% 1.70 میلیارد 1.14% معامله
2,035,285 ‎−0.43% 5.19 میلیارد 22.99% معامله
40,449 ‎−0.84% 1.11 میلیارد 9.59% معامله
33,681 0.93% 622.91 میلیون 7.41% معامله
6,343 2.69% 5.33 میلیارد 8.95% معامله
16,979 0.85% 780.07 میلیون 12.80% معامله
51,851 ‎−1.05% 48.92 میلیارد ‎−0.39% معامله
5,051 ‎−2.32% 4.53 میلیارد 3.67% معامله
12,269,082 0.51% 455.64 میلیون ‎−2.07% معامله
11,903,247 ‎−1.08% 2.35 میلیارد 1.65% معامله
3,529 0.26% 574.44 میلیون 0.00% معامله
31,618 0.69% 2.64 میلیارد 11.89% معامله
3,582,108 ‎−0.42% 308.64 میلیون 2.64% معامله
94,755,033 1.06% 1.92 میلیارد 2.34% معامله
1,798,082,700 ‎−0.79% 2.96 میلیارد 1.92% معامله